Home / Z regionu / Archiwum 2009 - 2013 / Eurolekcje w Radomsku! Byliśmy w Zespole Szkolno - Gimnazjalnym Nr 5

Eurolekcje w Radomsku! Byliśmy w Zespole Szkolno - Gimnazjalnym Nr 5

W Zespole Szkolno - Gim­na­zjal­nym Nr 5 w Radom­sku, z ini­cja­tywy poseł Joanny Skrzy­dlew­skiej, odbyły się lek­cje o funk­cjo­no­wa­niu Par­la­mentu Euro­pej­skiego, insty­tu­cji euro­pej­skich oraz pracy eurodeputowanego.

Lek­cje popro­wa­dził Tomasz Domi­niak, wice­dy­rek­tor Biura Posel­skiego Joanny Skrzy­dlew­skiej. To kolejne z cyklu lek­cji o Par­la­men­cie Euro­pej­skim, odby­wa­ją­cych się w szko­łach róż­nych szcze­bli na tere­nie woje­wódz­twa łódzkiego.

Poseł Skrzy­dlew­ska chce w ten spo­sób przy­bli­żać uczniom nie­ła­twą tema­tykę inte­gra­cji euro­pej­skiej, funk­cjo­no­wa­nia insty­tu­cji unij­nych, a także uświa­da­miać mło­dym ludziom jakie korzy­ści płyną dla Pol­ski i Pola­ków z faktu przy­na­leż­no­ści naszego kraju do Unii Europejskiej

29 listo­pada 2013

Eurolekcja w Radomsku

Scroll To Top