Home / Z polityki / European Youth Event 2014: Pomysły na lepszą Europę

European Youth Event 2014: Pomysły na lepszą Europę

W dniach 9 – 11 maja 2014 roku, sie­dziba Par­la­mentu Euro­pej­skiego w Stras­bo­urgu zosta­nie otwarta dla mło­dych Euro­pej­czy­ków. Trwa­jący trzy dni Euro­pean Youth Event, zgro­ma­dzi 5 tysięcy mło­dych ludzi z 28 kra­jów Unii Euro­pej­skiej, kra­jów kan­dy­du­ją­cych oraz róż­nych insty­tu­cji i orga­ni­za­cji. Mło­dzież wspól­nie ma dys­ku­to­wać o przy­szło­ści Europy, zna­leźć „Pomy­sły na lep­szą Europę” oraz dobrze się bawić.

European Youth Event 2014: Pomysły na lepszą Europę

Uczest­nicy Euro­pean Youth Event 2014:będą szu­kać pomy­słów na lep­szą Europę

Pod­czas spo­tka­nia mło­dzież będzie mogła wziąć udział w dys­ku­sjach, warsz­ta­tach, grach oraz wyda­rze­niach spor­to­wych i kul­tu­ral­nych, które odby­wać się będą na tere­nie Par­la­mentu w Stras­burgu i w samym mie­ście. Dys­ku­sje na temat „Pomy­sły na lep­szą Europę”, będą podzie­lone na pięć głów­nych blo­ków tema­tycz­nych: bez­ro­bo­cie mło­dych, rewo­lu­cja cyfrowa, przy­szłość UE, sta­bil­ność i war­to­ści europejskie.

- Chcemy usły­szeć od Cie­bie, w jaki spo­sób kry­zys wpływa na Twoje życie i co wciąż musi zostać zro­bione – zachęca do udziału w spo­tka­niu Mar­tin Schulz, prze­wod­ni­czący Par­la­mentu Euro­pej­skiego. - Chcemy usły­szeć od Cie­bie to, w jaki spo­sób przy­wró­cić Twoją wiarę w przy­szłość Europy i odzy­skać Twoje zaufa­nie, chcemy usły­szeć Twoją wizję przy­szło­ści Europy, chcemy usły­szeć Twoje marze­nia i nadzieje na to, jak będzie wyglą­dał nasz kon­ty­nent i cały świat.

Prze­wod­ni­czący Schulz dekla­ruje, że wraz ze swo­imi współ­pra­cow­ni­kami wysłu­cha pomy­słów mło­dych ludzi na przy­szłość Europy i przed­stawi je pod­czas prac Par­la­mentu nowej kadencji.

9 paź­dzier­nika 2013

 

Scroll To Top