Home / Czujesz się obywatelem Europy? / Europejka? Będę nią w przyszłości - pisze Dorota Bober

Europejka? Będę nią w przyszłości - pisze Dorota Bober

Europejski_Rok_Obywateli © European_Union 2002_-EP

“Czy czuję się oby­wa­te­lem Europy?” Jest to dość trudne dla mnie pyta­nie. Nigdy raczej nie zasta­na­wia­łam się nad tym i to chyba wła­śnie, że nie do końca się nim czuję - pisze Dorota Bober, doda­jąc swój głos w naszej deba­cie “Euro­pej­ski Rok Oby­wa­teli

- Gdy sły­szę jakąś roz­mowę, czy­tam tekst w książce lub pra­sie o Euro­pej­czy­kach, to jakoś nie uświa­da­miam sobie, że ja też do nich należę. Prawdą jest, że w Pol­sce zaszło wiele istot­nych zmian od chwili przy­stą­pie­nia Pol­ski do Unii Euro­pej­skiej, że mamy o wiele wię­cej przy­wi­le­jów, jest więk­sza swo­boda, wię­cej moż­li­wo­ści, ale dla mnie nie ma wła­ści­wie żad­nej róż­nicy. Dlaczego?

Ja z tych naszych nowych przy­wi­le­jów w zasa­dzie nie korzy­stam: nie gło­suję, bo jesz­cze nie mogę, nie uczę się za gra­nicą, nie podró­żuję po kra­jach Unii Euro­pej­skiej itd. Mimo tych wszyst­kich rze­czy na “nie” doce­niam wkład wszyst­kich Pola­ków i polityków.

Mam nadzieję, że więk­szość roda­ków ma więk­sze poczu­cie swo­jej przy­na­leż­no­ści do Europy i, że ja, w przy­szło­ści, gdy doro­snę, także będę mogła się tym cie­szyć i dum­nie mówić o mojej euro­pej­skiej ojczyź­nie. (Dorota Bober)

Czy­taj też:

Pobierz apli­ka­cję Euro­po­seł PL na smart­fona. Bądźmy w kontakcie

W małych miej­sco­wo­ściach też można czuć się oby­wa­te­lem Unii – prze­ko­nuje Kinga Kasperek

Nie czuję się oby­wa­telką Europy – mówi nam Syl­wia Stróżyńska

Tak, czuję się oby­wa­te­lem Unii. Nie­skrę­po­wa­nym – pisze Mate­usz Grudziński

29 sierp­nia 2013

Weź udział w naszej debacie. Weź udział w konkursie

Weź udział w naszej deba­cie. Weź udział w konkursie

Scroll To Top