Home / Z polityki / Europejscy partnerzy społeczni wspierają raport poseł Skrzydlewskiej

Europejscy partnerzy społeczni wspierają raport poseł Skrzydlewskiej

Partnerzy społeczni wspierają raport poseł Joanny SkrzydlewskiejPod­czas posie­dze­nia Komi­sji Zatrud­nie­nia i Spraw Socjal­nych, euro­pej­scy part­ne­rzy spo­łeczni, (ETUC, BUSINESSEUROPE, UEAPME oraz CEEP) przed­sta­wili nowe ramy dzia­ła­nia w związku z bez­ro­bo­ciem wśród ludzi mło­dych, które zostały wyne­go­cjo­wane w ramach dia­logu spo­łecz­nego w czerwcu tego roku.

Cztery klu­czowe kwe­stie, które podej­mują part­ne­rzy spo­łeczni to: nauka, okres przej­ściowy mię­dzy edu­ka­cją a ryn­kiem pracy, zatrud­nie­nie oraz przed­się­bior­czość. W ramach powyż­szych prio­ry­te­tów, part­ne­rzy spo­łeczni zde­fi­nio­wali dłu­go­ter­mi­nowe oraz krót­ko­ter­mi­nowe cele, które pla­nują pod­jąć, a także zapro­po­no­wali reko­men­da­cje dla państw człon­kow­skich oraz unij­nych insty­tu­cji (pełen doku­ment w for­ma­cie pdf).

Pro­po­zy­cje wypra­co­wane przez part­ne­rów spo­łecz­nych zawie­rają podobne zale­ce­nia, co raport Joanny Skrzy­dlew­skiej,  dzi­siaj przy­jęty na posie­dze­niu Komi­sji EMPL.

 

Raport poseł Joanny Skrzydlewskiej na temat bezrobocia młodych

Czy­taj też:

Raport poseł Joanny Skrzy­dlew­skiej przy­jęty przez komi­sję zatrud­nie­nia Par­la­mentu Europejskiego

Czu­jesz się oby­wa­te­lem Europy? Napisz, pokaż się światu!

 

9 lipca 2013

Scroll To Top