Home / Z regionu / Europejski Dzień Bez Samochodu

Europejski Dzień Bez Samochodu

Europejski Dzień Bez Samochodu

Ser­decz­nie zachę­cam do zre­zy­gno­wa­nia tego dnia z auta na rzecz roweru lub komu­ni­ka­cji miejskiej.

Poseł Joanna Skrzydlewska

 

W nie­dzielę 22 wrze­śnia obcho­dzony będzie Euro­pej­ski Dzień Bez Samo­chodu, wień­czący Euro­pej­ski Tydzień Zrów­no­wa­żo­nego Trans­portu.

Celem ogól­no­eu­ro­pej­skiej kam­pa­nii jest prze­ko­na­nie spo­łe­czeń­stwa do korzy­sta­nia z roz­wią­zań pro­eko­lo­gicz­nych, które zna­cząco wpły­wają na polep­sze­nie jako­ści życia w dużych ośrod­kach miejskich.

Jest to jed­no­cze­śnie pro­mo­cja trans­portu publicz­nego, a także zachę­ce­nie do zdrow­szego trybu życia w mie­ście bez nad­mier­nego zanie­czysz­cze­nia powie­trza i hałasu ulicznego.

Dzień Bez Samo­chodu 22 wrze­śnia jest obcho­dzony rów­nież poza gra­ni­cami Sta­rego Kon­ty­nentu, m.in. przez Chiny, Japo­nię, Taj­wan, Kanadę, Argen­tynę, Wene­zu­elę czy Bra­zy­lię. Z roku na rok grono tych kra­jów powięk­sza się.

19 wrze­śnia 2013

Zobacz także:

Bankier.pl o pro­jek­cie pracy dla mło­dych poseł Joanny Skrzydlewskiej

Joanna Skrzy­dlew­ska: Gwa­ran­cje dla mło­dzieży trzeba roz­sze­rzyć o osoby do 30 roku życia

20 wrze­śnia Ogól­no­pol­skim Dniem Przedszkolaka

Scroll To Top