Home / Czujesz się obywatelem Europy? / Czujesz się obywatelem Europy? Napisz, pokaż się wszystkim

Czujesz się obywatelem Europy? Napisz, pokaż się wszystkim

Europejski Rok Obywateli. Wypowiedz się!

Euro­pej­ski Rok Oby­wa­teli. Przej­rzyj wszyst­kie, kon­kur­sowe wypowiedzi

Pol­ska już od dzie­wię­ciu lat jest kra­jem człon­kow­skim Unii Euro­pej­skiej. Sporo czasu, prawda? Obcho­dzi­li­śmy lub tylko odno­to­wy­wa­li­śmy, mniej lub bar­dziej entu­zja­stycz­nie, kolejne rocz­nice przy­stą­pie­nia do Unii, obser­wo­wa­li­śmy, co działo się przez ten czas, jak te lata zmie­niły nasz kraj. Jak i czy w ogóle zmie­niły nas - jego obywateli?

Akcja na Facebooku

Liczymy, że podzie­li­cie się z nami opi­niami na ten temat. Przede wszyst­kim opi­niami - czy czu­je­cie się już oby­wa­te­lami Unii? Jeśli nie - dla­czego? Jeśli tak, co miało na to naj­więk­szy wpływ;  brak upo­ka­rza­ją­cych gra­nicz­nych kon­troli, moż­li­wość legal­nej pracy w kra­jach, które do nie­dawna zwy­kli­śmy okre­ślać “zagra­nicą”; a może zyska­nie real­nego wpływu na kształ­to­wa­nie ogól­no­eu­ro­pej­skiej poli­tyki poprzez wybory do Par­la­mentu Euro­pej­skiego - jedy­nej, demo­kra­tycz­nie wyła­nia­nej unij­nej insty­tu­cji? To akcja tylko dla miesz­kań­ców woje­wódz­twa łódz­kiego. Naresz­cie, coś tylko dla nas : )

Napisz­cie, do końca sierp­nia cze­kamy na Wasze opinie.

Wypo­wie­dzi pro­simy przy­sy­łać na adres: konkurs@skrzydlewska.eu. Będziemy publi­ko­wali nie tylko głosy euro­en­tu­zja­stów : ) Cze­kamy na wszyst­kie, cie­kawe opi­nie. Jeśli publi­ku­je­cie na swej stro­nie lub blogu, przy­ślij­cie link do swego tek­stu. Dla auto­rów naj­cie­kaw­szych wypo­wie­dzi mamy nie­spo­dziankę: zapro­simy Was do wspól­nej sesji zdję­cio­wej, któ­rej efekty tra­fią na bil­l­bo­ardy w cen­trum Łodzi. Chcesz się poka­zać? Nie ma lep­szej oka­zji. Zatem: “Czy czu­jesz się oby­wa­te­lem Europy?”

Oka­zją do zada­wa­nia tego rodzaju pytań jest obcho­dzony wła­śnie, w 2013 roku, Euro­pej­ski Rok Oby­wa­teli. Czas dedy­ko­wany na przy­po­mi­na­nie sobie róż­nic w cza­sach przed i po 2004 rokiem. Uświa­do­mie­nie sobie naszej zupeł­nie innej sytu­acji - dum­nych oby­wa­teli Rze­czy­po­spo­li­tej, ale też w pełni oby­wa­teli Unii Euro­pej­skiej - tego wspa­nia­łego, nie mają­cego sobie rów­nych w peł­nej krwa­wych wyda­rzeń histo­rii Europy, demo­kra­tycz­nego, ponadna­ro­do­wego organizmu.

 

Europejski Rok Obywateli. Wypowiedz się!Możemy już pra­co­wać w innych kra­jach, leczyć się tam i zakła­dać firmy. Możemy posy­łać dzieci do szkół w każ­dym kraju, w któ­rym miesz­kamy. Jako oby­wa­tele Unii możemy gło­so­wać i być wybie­ra­nymi nie tylko w wybo­rach do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, ale także w wybo­rach samo­rzą­do­wych. To dowód, że udało się nam dołą­czyć do euro­pej­skiej rodziny wspól­nej cywi­li­za­cji. Udało się to nie tylko dzięki poli­ty­kom, ale przede wszyst­kim dzięki wiel­kiemu wysił­kowi, dzięki codzien­nej, wytę­żo­nej pracy każ­dego z nas. Zapra­co­wa­li­śmy w ten spo­sób nie tylko na swój, lep­szy byt. Zyska­li­śmy też uzna­nie innych. Ale czy sami doce­niamy to, co osiągnęliśmy?

 

Zobacz też:

Płatny staż w Par­la­men­cie Euro­pej­skim? Dla­czego nie?

Twoje prawa wyborcze

Twoje prawa do świad­czeń socjalnych

Twoje prawa do pobytu

Twoje prawa do zasiłku i poszu­ki­wa­nia pracy

Europe Direct: wszystko dla oby­wa­teli Unii

30 czerwca 2013

Scroll To Top