Home / Z regionu / Archiwum 2009 - 2013 / Europejski Rok Obywateli. Oto laureaci naszego konkursu

Europejski Rok Obywateli. Oto laureaci naszego konkursu

Spotkanie w Łodzi. Młodzi aktorzy Teatru Trzcina i poseł Joanna SkrzydlewskaW środę 4 wrze­śnia spo­tka­li­śmy się w Łodzi z lau­re­atami naszej kon­kur­so­wej debaty “Euro­pej­ski Rok Oby­wa­teli”.

Spo­śród wyróż­nio­nych auto­rów wypo­wie­dzi na wyzna­czone miej­sce szczę­śli­wie dotarł nie­za­wodny zespół Teatru Trzcina z Toma­szowa Mazo­wiec­kiego. Mło­dzi akto­rzy i ich mana­ger, p. Bar­bara Przy­bysz, spo­tkali się i roz­ma­wiali z poseł Joanną Skrzy­dlew­ską. Zro­bi­li­śmy też zdję­cia, które nie­ba­wem ukażą się na bil­l­bo­ar­dach w cen­trum Łodzi.

Głosy z odpo­wie­dzią na pyta­nie “Czy czu­jesz się oby­wa­te­lem Europy?” publi­ko­wa­li­śmy od początku lipca. Nade­szło ich ponad 70. - Jest lipiec 2013 r. Śmiało mogę powie­dzieć,  że nie tylko ja, ale cały Teatr „TRZCINA”, któ­rego jestem mene­dże­rem, czu­jemy się OBYWATELAMI EUROPY! Dzięki wstą­pie­niu Pol­ski do Unii Euro­pej­skiej rze­czy­wi­ście otwo­rzyły się gra­nice dla ludzi kre­atyw­nych, pra­gną­cych posze­rzać hory­zonty i przede wszyst­kim wymie­niać doświad­cze­nia (…)” - pisała p. Bar­bara Przy­bysz.

Europejski Rok Obywateli

5 wrze­śnia 2013

Scroll To Top