Home / Z regionu / EXPO Horticultural dla Łodzi w 2024 roku

EXPO Horticultural dla Łodzi w 2024 roku

berriegardendesign.co.uk

Łódź prze­grała co prawda rywa­li­za­cję o zor­ga­ni­zo­wa­nie EXPO 2022, ale mia­sto sta­nie się gospo­da­rzem mię­dzy­na­ro­do­wej imprezy Expo Hor­ti­cul­tu­ral w 2024 roku.

Jak infor­muje łódzki magi­strat, w związku z orga­ni­za­cją Expo Hor­ti­cul­tu­ral 2024 w cen­trum Łodzi powsta­nie Cen­tralny Park Miej­ski, na który złożą się roz­bu­do­wane parki: 3 Maja, Boden-Powella oraz teren przy­le­ga­jący do CKD. W innych łódz­kich zie­leń­cach utwo­rzone zostaną pawi­lony i ogrody tema­tyczne, które przez wiele lat słu­żyć będą miesz­kań­com Łodzi.

zielone expo

Prawo do orga­ni­za­cji przy­znało Łodzi Zgro­ma­dze­nie Ogólne AIPH (Inter­na­tio­nal Asso­cia­tion of Hor­ti­cul­tu­ral Pro­du­cers). Expo Hor­ti­cul­tu­ral to jedna z naj­więk­szych świa­to­wych wystaw, poświę­cona zie­lo­nemu roz­wo­jowi miast i rewitalizacji.

O orga­ni­za­cję tej wystawy ubie­gają się naj­więk­sze metro­po­lie. W 2019 roku Inter­na­tio­nal Hor­ti­cul­tu­ral Expo­si­tion odbę­dzie się w Peki­nie. (pb) Fot. Ber­rie­gar­den­de­sign, UMŁ

Scroll To Top