Home / Z polityki / FEAD: 473 miliony euro na wsparcie najuboższych w Polsce

FEAD: 473 miliony euro na wsparcie najuboższych w Polsce

FEAD miliony euro dla najuboższych

Pol­ska otrzyma 473,35 milio­nów z ogól­nej puli 3,8 miliarda euro na zakup żyw­no­ści i środ­ków pierw­szej potrzeby dla osób zagro­żo­nych ubó­stwem i spo­łecz­nym wyklu­cze­niem - tych, któ­rych naj­bar­dziej dotknęły skutki kry­zysu ekonomicznego.

Komi­sja Euro­pej­ska zakoń­czyła wła­śnie pro­ces prze­ka­zy­wa­nia pie­nię­dzy dla naro­do­wych ope­ra­to­rów pro­gramu FEAD. Pie­nią­dze będą prze­zna­czone głów­nie dla rodzin wie­lo­dziet­nych i bezdomnych.

Dzięki nim orga­ni­zo­wane będą rów­nież warsz­taty edu­ka­cji eko­no­micz­nej i zdro­wego żywie­nia, jak i akcje infor­ma­cyjne prze­ciw­dzia­ła­jące mar­no­traw­stwu żywności.

Z fun­du­szy FEAD kupo­wane są także środki czy­sto­ści jak mydło czy szam­pony, odzież i buty. To jedna z form reali­za­cji pro­gramu Europa 2020, zakła­da­ją­cego zmniej­sze­nie liczby osób dotknię­tych skraj­nym ubó­stwem i przez to zagro­żo­nych wyklu­cze­niem spo­łecz­nym do 20 milionów.

FEAD nie prze­wi­duje jed­no­li­tych form wspar­cia - pozwala każ­demu kra­jowi na dopa­so­wa­nie form nie­sie­nia pomocy do real­nych potrzeb i tradycji.

W woje­wódz­twie łódz­kim osób zagro­żo­nych skraj­nym ubó­stwem jest ok. 170 tysięcy. W całej Pol­sce - 2,5 miliona. Skrajne ubó­stwo to sytu­acja, w któ­rej mie­sięczny dochód na osobę w gospo­dar­stwie domo­wym jest niż­szy niż 443 zł. Jedną z głów­nych cech skraj­nego ubó­stwa jest brak dostępu do odpo­wied­niej ilo­ści i jako­ści żywności.

Scroll To Top