Home / Z regionu / Ferie w Łodzi? Skorzystajcie z warsztatów RoboCAMP na Uniwersytecie Łódzkim

Ferie w Łodzi? Skorzystajcie z warsztatów RoboCAMP na Uniwersytecie Łódzkim

Ferie 2018 w Łodzi? Uni­wer­sy­tet Łódzki zapra­sza dzieci na pół­ko­lo­nie z kre­atyw­nymi warsz­ta­tami Robo­CAMP z pro­gra­mo­wa­niem i robo­tami LEGO.  Są jesz­cze miej­sca w dru­gim tygo­dniu ferii, dla dzieci 6-8 lat, w gru­pie Aqua Arti­sts WeDo - Odkry­wamy wodę!
robocamp na UŁ

Czym jest Robo­CAMP na Uni­wer­sy­te­cie Łódz­kim? To pię­cio­dniowe, kre­atywne zaję­cia z pro­gra­mo­wa­nia i budowy modeli robo­tów,  które orga­ni­zo­wane są Uni­wer­sy­te­cie Łódz­kim w każde waka­cje i ferie już od 2011 roku.

Jeśli spę­dza­cie ferie w Łodzi, to dobra pro­po­zy­cja. UŁ zapra­sza dzieci w wieku 6-8 oraz 9-14 latW ferie 2018 pół­ko­lo­nie Robo­CAMP odby­wają się w Łodzi, przy ul. Pomor­skiej 149/153 na Wydziale Fizyki i Infor­ma­tyki Sto­so­wa­nej UŁ.

W dru­gim tygo­dniu ferie w Łodzi spę­dzić można na UŁ dzięki temu, że są jesz­cze wolne miej­sca dla młod­szych dzieci (6-8 lat) na warsz­ta­tach Aqua Arti­sts WeDo - Odkry­wamy wodę. Będą tam budo­wać roboty, pro­wa­dzić kolo­rowe eks­pe­ry­menty, łącząc rozum i serce mło­dych naukow­ców i artystów

Dzieci młod­sze pra­cują z zesta­wami kloc­ków LEGO WeDo, dzieci star­sze (9-14 lat) – z zesta­wami LEGO Mind­storms EV3.

Ferie w Łodzi? Orga­ni­za­to­rzy zapew­niają świetną zabawę dla dzieci w atmos­fe­rze nauki i kre­atyw­nego myśle­nia oraz pro­gra­mo­wa­nia i budo­wa­nia robo­tów, pod opieką pro­fe­sjo­nal­nych i doświad­czo­nych  instruk­to­rów Zaję­cia Robo­CAMP otrzy­mały tytuł „Miej­sce Odkry­wa­nia Talen­tów” przy­zna­wany przez Mini­ster­stwo Edu­ka­cji Narodowej.
Infor­ma­cja oraz zgło­sze­nie na ciat.uni.lodz.pl oraz u orga­ni­za­tora Robo­CAMP na UŁ: Akce­le­ra­tor Fun­da­cja Uni­wer­sy­tetu Łódz­kiego - tel. 508 390 708  tel. 42 635 49 84 email ciat@uni.lodz.pl Ewa Postolska

Opłata to 740 zł. Obej­muje udział  w zaję­ciach, opiekę oraz wyży­wie­nie. Rabat 50 zł za udział dru­giego dziecka z rodzeń­stwa bio­rą­cego udział w Robo­CAMP na UŁ. Opłata obej­muje udział w Robo­CAMP - 35 godzin zajęć - warsz­ta­tów Robo­CAMP w godz. 9-16 oraz opiekę - gry i zabawy w świe­tlicy w godz. 7-9 i 16-18, 3 posiłki (dru­gie śnia­da­nie, obiad, pod­wie­czo­rek), ubez­pie­cze­nie NNW.

 PROGRAM i OPIS  ZAJĘĆ
Scroll To Top