Home / Z regionu / Finał Skrzydlewska Cup 2013. Widzieliście wideo z turnieju?

Finał Skrzydlewska Cup 2013. Widzieliście wideo z turnieju?

Skrzydlewska Cup 2013. Finał turnieju piłkarskiego. Wideo

Skrzy­dlew­ska Cup 2013. Finał tur­nieju pił­kar­skiego. Obej­rzyj wideo

 

Szkoła Pod­sta­wowa nr 55 z Łodzi w kate­go­rii klas IV – VI oraz Szkoła Pod­sta­wowa nr 205 z Łodzi w kate­go­rii klas I – III wygrały Tur­niej Pił­kar­ski Skrzy­dlew­ska Cup 2013. Łódzka „Pięć­dzie­siątka piątka” doko­nała nie lada wyczynu, bo wygrała tur­niej Skrzy­dlew­ska Cup po raz drugi z rzędu i… zapo­wie­działa, że zamie­rza wygrać także za rok!

Obej­rzyj zdję­cia z turnieju

Finał Skrzy­dlew­ska Cup 2013 15 Tur­niej Skrzy­dlew­ska Cup 2013 wygrały łódz­kie szkoły. Brą­zowy medal w kate­go­rii klas IV – VI zdo­była debiu­tu­jąca w tur­nieju Szkoła Pod­sta­wowa w Ostro­wach, a w kate­go­rii klas I – III – łódzka Szkoła Pod­sta­wowa nr 202.

- Gra­tu­luję zwy­cięz­com, a szcze­gól­nie szkole numer 55, jej zawod­nicy mogą już zakła­dać kolek­cję medali z mojego tur­nieju -  powie­działa pod­czas roz­da­nia nagród Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego i orga­ni­za­tor tur­nieju. – Chcę pod­kre­ślić, że każ­dej dru­ży­nie z finału należą się pochwały i gra­tu­la­cje, a tym, któ­rzy dziś prze­grali powiem, aby się nie mar­twili, bo za rok będzie oka­zja do rewanżu.

Zobacz także:

Jestem Polką, jestem Euro­pejką – mówi poseł Joanna Skrzy­dlew­ska w deba­cie Euro­pej­ski Rok Obywateli

Czu­jesz się oby­wa­te­lem Europy? Tak, ale Pol­ska jest na pierw­szym miejscu

Kolejny dzień roz­gry­wek Skrzy­dlew­ska Cup 2013. Zobacz zdjęcia

 

Scroll To Top