Home / Z regionu / Finał Skrzydlewska Cup 2014 już jutro!

Finał Skrzydlewska Cup 2014 już jutro!

Naj­lep­sza ósemka tego­rocz­nego Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup jutro zagra o medale i nagrody.

Finał Skrzydlewska Cup 2014 już jutroW kate­go­rii klas I – III o prawo gry o złoto wal­czyć będą repre­zen­ta­cje: Szkoły Pod­sta­wo­wej z Bia­łej z dru­żyną Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 19 z Łodzi oraz repre­zen­ta­cja Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 4 ze Skier­nie­wic z dru­żyną Szkoły Pod­sta­wo­wej z Czech. Zwy­cięzcy tych spo­tkań zagrają o zloty medal, a poko­nani – o brą­zowy.
- Każda dru­żyna ma szansę wystą­pić w finale, jestem pewna, że emo­cji nie zabrak­nie – mówi Joanna Skrzy­dlew­ska. – Życzę jak naj­wię­cej goli napast­ni­kom, a bram­ka­rzom oczy­wi­ście samych uda­nych inter­wen­cji.
W kate­go­rii klas IV – VI do „czwórki” zakwa­li­fi­ko­wały się dru­żyny: Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 205 z Łodzi, Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 3 z Łęczycy, Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 13 z Beł­cha­towa oraz Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 3 z Piotr­kowa Try­bu­nal­skiego. O tym kto z kim zagra o finał zde­cy­duje loso­wa­nie, tuż przed roz­po­czę­ciem gier.
Na zwy­cięz­ców cze­kają atrak­cyjne nagrody, które ufun­do­wała Joanna Skrzy­dlew­ska: stroje spor­towe, piłki oraz oka­załe puchary. Opie­ku­no­wie zwy­cię­skich dru­żyn – wraz z osobą towa­rzy­szącą – spę­dzą week­end w ośrodku wypo­czyn­ko­wym w woje­wódz­twie łódz­kim. Ale to nie koniec nagród.

Andrzej Bier­nat, mini­ster sportu i patron tego­rocz­nego tur­nieju, ufun­do­wał puchary dla naj­lep­szego zawod­nika imprezy – w obu kate­go­riach wie­ko­wych.  Sto­wa­rzy­sze­nie Byłych Pił­ka­rzy Widzewa Łódź im. Ludwika Sobo­lew­skiego wrę­czy nagrody naj­lep­szym bram­ka­rzom tur­nieju. I jesz­cze nagroda, która naj­bar­dziej elek­try­zuje mło­dych zawod­ni­ków czyli korki Roberta Lewan­dow­skiego dla naj­sku­tecz­niej­szego napast­nika, które ufun­do­wała Mał­go­rzata Mróz-Kośla, wła­ści­cielka firmy Remon­therm z Alek­san­drowa Łódz­kiego. Nagrody nie­spo­dzianki dostaną także pił­ka­rze z tytu­łami I i II wice­króla strzel­ców Skrzy­dlew­ska Cup 2014.

20 maja 2014

Scroll To Top