Home / Z polityki / Foliowe reklamówki: kolejne zakazy już niebawem?

Foliowe reklamówki: kolejne zakazy już niebawem?

Foliowe rekla­mówki - każdy z nas zużywa śred­nio 190 przez rok. Powstaje ich 100 miliar­dów, więc walają się wszę­dzie. Nawet te bio­de­gra­do­walne nie są bez­pieczne - roz­kła­dają się wpraw­dzie, ale po roz­pa­dzie ich sub­stan­cje skła­dowe nadal są toksyczne.

foliowe reklamówki: powstaje ich 100 miliardów rocznie!

Choć pro­duk­cja folio­wych rekla­mó­wek daje pracę wielu oso­bom, prze­wa­żyła dba­łość o śro­do­wi­sko. Par­la­ment Euro­pej­ski wraz z Radą Europy chcą jesz­cze bar­dziej ogra­ni­czyć uży­cie folió­wych rekla­mó­wek. Nowe prawo ma być zatwier­dzone pod­czas kwiet­nio­wego posie­dze­nia ple­nar­nego Parlamentu.

W Pol­sce sta­ty­stycz­nie sytu­acja nie wygląda naj­go­rzej - na liście miło­śni­ków folió­wek jeste­śmy dopiero na pią­tym miej­scu w Euro­pie, ale… jest nas o wiele wię­cej niż oby­wa­teli wszyst­kich kra­jów z czo­łówki tabeli.

- Kraje Unii będą mogły wybrać metodę ogra­ni­cze­nia uży­cia rekla­mó­wek. Pierw­sza moż­li­wość to ogra­ni­cze­nie zuży­cia do 90 rekla­mó­wek na osobę rocz­nie do 2019 roku (a potem do 40 rekla­mó­wek na osobę rocz­nie do 2025 roku) - infor­muje ser­wis inter­ne­towy Par­la­mentu Europejskiego.

- Druga metoda to wpro­wa­dze­nie od 2018 roku cał­ko­wi­tego zakazu wyda­wa­nia dar­mo­wych sia­tek przez punkty sprzedaży.

Torebki foliowe - ile ich zużywamy

To powinno ogra­ni­czyć szkody w śro­do­wi­sku i zaśmie­ca­nie naszego oto­cze­nia. Co roku aż osiem miliar­dów pla­sty­ko­wych sia­tek koń­czy w śmie­ciach. Wiele z nich dostaje się do eko­sys­temu, czę­sto są zja­dane je zwie­rzęta. 94 pro­cent pta­ków żyją­cych w obrę­bie Morza Pół­noc­nego ma foliówki w prze­wo­dzie pokarmowym…

Scroll To Top