Home / Z regionu / Forum Promocji 2017: nieocenione źródło inspiracji dla samorządów

Forum Promocji 2017: nieocenione źródło inspiracji dla samorządów

Zor­ga­ni­zo­wane w Beł­cha­to­wie tego­roczne Forum Pro­mo­cji było dla przed­sta­wi­cieli lokal­nych samo­rzą­dów dosko­nałą oka­zją by odświe­żyć wia­do­mo­ści z tej branży. Tu mieli do  dys­po­zy­cji naj­lep­szych pol­skich eks­per­tów, któ­rzy współ­pra­cują na co dzień z naj­więk­szymi glo­bal­nymi koncernami.

forum_promocji_3

W trak­cie Forum oma­wiali naj­lep­sze prak­tyki w mar­ke­tingu tery­to­rial­nym i przy­kłady wspie­ra­nia pro­cesu budo­wa­nia marek regio­nal­nych i lokal­nych a także budo­wa­nia wize­runku. Forum to także świetne miej­sce wymiany pomy­słów w zakre­sie budo­wa­nia marek oraz gene­ro­wa­nia nowych idei.

Agenda imprezy była bar­dzo bogata. Dwa dni trwa­nia Forum Pro­mo­cji 2017 uczest­nicy mogli wyko­rzy­stać by dowie­dzieć  się m.in. “Jak pro­jek­to­wać eventy medialne, które sku­piają tłumy”  lub co decy­duje o sku­tecz­no­ści mar­ke­tin­go­wej w pro­jek­tach kie­ro­wa­nych do mło­dzieży i senio­rów. Był też czas by poroz­ma­wiać o dzie­ciach, spo­rcie i roz­rywce jako wize­run­ko­wych fila­rach dzia­łań mia­sta, czy też o budo­wa­niu wize­runku miej­sca z wyko­rzy­sta­niem digi­tal marketingu.

Jed­nym z pre­le­gen­tów był Michał Sieczko, nie­gdyś łódzki dzien­ni­karz radiowy, który obec­nie pro­du­kuje i pro­wa­dzi imprezy spor­towe naj­wyż­szej rangi, m.in. Igrzy­ska Olim­pij­skie w Soczi czy Tur­niej Czte­rech Skoczni w Garmisch-Partenkirchen. Stwo­rzył też ogól­no­pol­ski sys­tem roz­rywki rucho­wej Przed­szko­liada, naj­więk­szy tego typu ruch w Euro­pie dla ponad 20 000 dzieci w 150 mia­stach. Poni­żej kilka zdjęć z poka­zo­wych zajęć dla dzieci jaki zor­ga­ni­zo­wał pod­czas Forum Pro­mo­cji 2017.(pb)

 

Scroll To Top