Home / Galerie zdjęć / Fundacja „Dom w Łodzi” dziękuje Joannie Skrzydlewskiej

Fundacja „Dom w Łodzi” dziękuje Joannie Skrzydlewskiej

 Fundacja „Dom w Łodzi” dziękuje Joannie Skrzydlewskiej

Joanna Skrzy­dlew­ska otrzy­mała podzię­ko­wa­nia za bez­in­te­re­sowną pomoc, jaką nie­sie Fun­da­cji „Dom w Łodzi” i jej podopiecznym.

Fun­da­cja pro­wa­dzi jedyny w Pol­sce nie­pu­bliczny Dom Dziecka dla Dzieci Cho­rych, opie­ku­jąc się malu­chami nie­ule­czal­nie cho­rymi i pozba­wio­nymi rodzi­ciel­skiej tro­ski i miłości.

Spo­tka­nie pod­su­mo­wu­jące miniony rok pracy Fun­da­cji odbyło się w sie­dzi­bie Pol­skiego Związku Pił­ka­rzy, a uczest­ni­czyli w nim także byli zawod­nicy Widzewa ze Sto­wa­rzy­sze­nia Byłych Pił­ka­rzy Widzewa im. Ludwika Sobolewskiego.

Wesprzyj jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych

 

Fundacja „Dom w Łodzi” dziękuje Joannie Skrzydlewskiej

22 lutego 2014

Scroll To Top