Home / Fundusze UE (page 2)

Fundusze UE

Feed Subscription

Informacje o funduszach europejskich i możliwościach skorzystania z finansowania.

Powiat tomaszowski liderem w pozyskiwaniu środków unijnych

Bli­sko 25 milio­nów zło­tych, pozy­ska­nych w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego napły­nie w ciągu kilku tygo­dni do powiatu toma­szow­skiego. - Powiat staje ... Czytaj dalej »

Nie masz pracy, masz pomysł na biznes? 70 tysięcy złotych czeka na ciebie!

138 bez­ro­bot­nych z woje­wódz­twa łódz­kiego może sko­rzy­stać z pie­nię­dzy na wspar­cie przed­się­bior­czo­ści dzięki pro­gra­mowi Jere­mie 2. Przy udziale Joanny Skrzy­dlew­skiej ... Czytaj dalej »

Szukasz pieniędzy na innowacje w firmie? Przyjdź na spotkanie

Myślisz o unij­nych pie­nią­dzach, które wspar­łyby roz­wój two­jej firmy? W ponie­dzia­łek 9 paź­dzier­nika wybierz się na spo­tka­nie, pod­czas któ­rego dowiesz ... Czytaj dalej »

546 milionów złotych dotacji dla firm, samorządów i mieszkańców Łódzkiego

Co w 2016 roku ofe­ruje Regio­nalny Pro­gram Ope­ra­cyjny Woje­wódz­twa Łódz­kiego w ramach Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego? Realne wspar­cie dla miesz­kań­ców, ich ... Czytaj dalej »

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Pro­gram Ope­ra­cyjny Kapi­tał Ludzki jest reali­zo­wany przez 10 głów­nych osi priorytetowych: Prio­ry­tet I - Zatrud­nie­nie i inte­gra­cja społeczna Prio­ry­tet II - ... Czytaj dalej »

Łódzkie Targi Edukacyjne: impreza, na której musisz być

Łódz­kie Targi Edu­ka­cyjne to spo­tka­nia i pre­zen­ta­cje w ramach nowo­cze­snej edu­ka­cji. A kwe­stie edu­ka­cji, zwłasz­cza takiej, która daje szanse zdo­by­cia ... Czytaj dalej »

Polskie regiony zyskają więcej pieniędzy na nowe miejsca pracy

W kolej­nej, 7 let­niej per­spek­ty­wie finan­so­wej, unijne fun­du­sze prze­zna­czone na poli­tykę regio­nalną będą przede wszyst­kim nasta­wione na two­rze­nie nowych miejsc ... Czytaj dalej »

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)

Oś 1 Poprawa kon­ku­ren­cyj­no­ści sek­tora rol­nego i leśnego * Szko­le­nia zawo­dowe dla osób zatrud­nio­nych w rol­nic­twie i leśnic­twie * Uła­twia­nie ... Czytaj dalej »

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Pro­gramy Euro­pej­skiej Współ­pracy Tery­to­rial­nej (Euro­pean Ter­ri­to­rial Coope­ra­tion) oraz Euro­pej­skiego Instru­mentu Sąsiedz­twa i Part­ner­stwa (Euro­pean Neigh­bo­ur­hood and Part­ner­ship Instru­ment) zastą­pią przed­się­wzię­cia ... Czytaj dalej »

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Prio­ry­tet 1. Wspar­cie zaso­bów ludzkich Prio­ry­tet 2. Wspar­cie infor­ma­tyczne reali­za­cji NSRO Prio­ry­tet 3. Wspar­cie reali­za­cji ope­ra­cji fun­du­szy strukturalnych Prio­ry­tet 4. Komu­ni­ka­cja ... Czytaj dalej »

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Obszary wspar­cia w ramach programu: Oś prio­ry­te­towa I: Nowo­cze­sna gospodarka Oś prio­ry­te­towa II: Infra­struk­tura spo­łe­czeń­stwa informacyjnego Oś prio­ry­te­towa III: Woje­wódz­kie ... Czytaj dalej »

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Pro­gram jest reali­zo­wany przez 9 głów­nych osi priorytetowych: Oś prio­ry­te­towa 1. - Bada­nia i roz­wój nowo­cze­snych technologii Oś prio­ry­te­towa 2. ... Czytaj dalej »

Scroll To Top