Home / Fundusze UE (page 3)

Fundusze UE

Feed Subscription

Informacje o funduszach europejskich i możliwościach skorzystania z finansowania.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Pro­gram jest reali­zo­wany przez 9 głów­nych osi priorytetowych: Oś prio­ry­te­towa 1. - Bada­nia i roz­wój nowo­cze­snych technologii Oś prio­ry­te­towa 2. ... Czytaj dalej »

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

W ramach pro­gramu reali­zo­wa­nych będzie 15 priorytetów: 1. Gospo­darka wodno-ściekowa 2. Gospo­darka odpa­dami i ochrona powierzchni ziemi 3. Zarzą­dza­nie zaso­bami ... Czytaj dalej »

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013”

Opis zadań moż­li­wych do zre­ali­zo­wa­nia w ramach RPO WŁ, okre­śla „Szcze­gó­łowy Opis Osi Prio­ry­te­to­wych Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Łódz­kiego na ... Czytaj dalej »

Projekty na które można uzyskać dofinansowanie ze środków krajowych

1. Orlik 2012 Szcze­gó­łowe infor­ma­cje:http://orlik2012.pl/ 2. Naro­dowy Pro­gram Budowy Dróg Lokal­nych na lata 2009-2011 Szcze­gó­łowe infor­ma­cje: http://bip.mswia.gov.pl/portal/bip/175/17721/ http://www.lodz.uw.gov.pl/index.php3?str=2091 3. Inwe­sty­cje eko­lo­giczne ... Czytaj dalej »

Bezpłatna pomoc

W Biu­rze Posel­skim Joanny Skrzy­dlew­skiej, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, można uzy­skać wszelką pomoc w zakre­sie dofi­nan­so­wa­nia fun­du­szami euro­pej­skimi. Zain­te­re­so­wa­nym proponujemy: ... Czytaj dalej »

Scroll To Top