Home / Z regionu / Gala Absolwenta 2010 Wydziału Zarządzania UŁ

Gala Absolwenta 2010 Wydziału Zarządzania UŁ

Na Wydziale Zarzą­dza­nia Uni­wer­sy­tetu Łódz­kiego odbyła się Gala Absol­wenta 2010. W cza­sie uro­czy­sto­ści dyplomy i wyróż­nie­nia ode­brali naj­wy­bit­niejsi tego­roczni absol­wenci Wydziału. Wśród zapro­szo­nych gości była poseł Joanna Skrzy­dlew­ska, która ufun­do­wała nagrody dla naj­lep­szego absol­wenta stu­diów  magi­ster­skiej i licencjackiej.

27 listo­pada 2010 r.

Scroll To Top