Home / Z regionu / Gala Sportu: wyróżnienia od Joanny Skrzydlewskiej dla najwybitniejszych zawodników

Gala Sportu: wyróżnienia od Joanny Skrzydlewskiej dla najwybitniejszych zawodników

Naj­lepsi mło­dzi spor­towcy z woje­wódz­twa łódz­kiego, tre­ne­rzy i przed­sta­wi­ciele klu­bów uczest­ni­czyli w Gali Sportu. To pod­su­mo­wa­nie wyni­ków jakie mło­dzicy, junio­rzy młodsi, junio­rzy i mło­dzie­żowcy uzy­skali w Sys­te­mie Sportu Mło­dzie­żo­wego (SSM) w 2017 roku. Odbie­rali wyróż­nie­nia z rąk Joanny Skrzy­dlew­skiej i Jolanty Zięby-Gzik. 

Podsumowanie sezonu sportowego w województwie łódzkim

W Zatoce Sportu Poli­tech­niki Łódz­kiej zostali wyróż­nieni ci, któzy zdo­byli złoty medal Mistrzostw Pol­ski, wię­cej niż jeden medal w Mistrzo­stwach Pol­ski, dru­żyny - zdo­bywcy zło­tych medali i tre­ne­rzy takich dru­żyn oraz mul­ti­me­da­li­stów. Podzię­ko­wa­nia otrzy­mali rów­nież przed­sta­wi­ciele dzie­się­ciu naj­lep­szych klu­bów sportowych.

- Z wielką przy­jem­no­ścią uczest­ni­czę w takich wyda­rze­niach. Dzi­siaj są tutaj naj­lepsi z naj­lep­szych, a mnie cie­szy, że sport, nie tylko wyczy­nowy, jest w naszym woje­wódz­twie  upra­wiany przez mło­dzież na skalę masową - mówiła Joanna Skrzydlewska.

-  Wyniki są ważne i bar­dzo nas cie­szą. Trzeba jed­nak pamię­tać o dal­szej karie­rze tych mło­dych ludzi. W przy­szło­ści zro­dzą się z nich mistrzo­wie, któ­rzy będą wize­run­kiem naszego regionu. Karo­lina Bosiek, uta­len­to­wana 17-letnia łyż­wiarka szybka KS Pilica Toma­szów Mazo­wiecki już jest. Będzie repre­zen­to­wać Pol­skę na Igrzy­skach Olim­pij­skich w Pyon­gy­ang 2018 - dodała Joanna Skrzydlewska.

Orga­ni­za­to­rem Gali była Łódzka Fede­ra­cja Sportu, gru­pu­jąca 32 woje­wódz­kie związki spor­towe oraz 14 klu­bów, zrze­sza­ją­cych zawod­ni­ków upra­wia­ją­cych 54 dys­cy­pliny spor­towe. ŁFS, korzy­sta­jąc ze wspar­cia finan­so­wego Woje­wódz­twa Łódz­kiego (1,6 mln zł rocz­nie) reali­zuje pro­gram szko­le­nia i współ­za­wod­nic­twa mło­dzieży uzdol­nio­nej spor­towo. (pt)

 

Scroll To Top