Home / Galerie zdjęć

Galerie zdjęć

Feed Subscription

Obejrzyj zdjęcia z uroczystości, posiedzeń komisji, sesji plenarnych Parlamentu Europejskiego i innych wydarzeń, w których uczestniczyła poseł Joanna Skrzydlewska oraz pracownicy jej biura poselskiego.

Komentowanie meczu. Początki są trudne : )

Komen­to­wa­nie meczu. Początki są zawsze trudne : ) Zdję­cie dzięki: http://t.co/gbpUjwL8d3 Czytaj dalej »

Speedway Grand Prix na Narodowym już 18 kwietnia

Wiel­kie żuż­lowe święto na Sta­dio­nie Naro­do­wym w War­sza­wie już 18 kwiet­nia. Bilety dawno wyprze­dane. Ale… LOTTO War­saw FIM Spe­edway Grand ... Czytaj dalej »

Pedro’s Cup w Łodzi. Lekkoatletyka króluje w Atlas Arenie

Pedro’s Cup w Łodzi! We wto­rek 17 lutego w łódz­kiej Atlas Are­nie od rana kró­luje lek­ko­atle­tyka. Zawody dla dzieci ze ... Czytaj dalej »

Praca dla młodych: miliard euro jeszcze w tym roku

Te mija­jące 10 lat, z któ­rych pięć spę­dzi­łam w Par­la­men­cie Euro­pej­skim to był bar­dzo dobry czas dla Łodzi i całego woje­wódz­twa. Uczest­ni­czy­łam w tym wraz z Wami. Wiele zostało jesz­cze do nad­ro­bie­nia, wiele trzeba dokoń­czyć, choćby bli­skie mi kwe­stie ure­gu­lo­wań i gwa­ran­cji pracy dla mło­dych. Wiem jed­nak, że przez kolejne kilka lat Łódź i całe woje­wódz­two posta­wią kolejne kroki na dro­dze do Europy. To słuszny wybór; zwłasz­cza w cza­sach nara­sta­ją­cego na wscho­dzie niepokoju.

Ida” z filmową nagrodą Parlamentu Europejskiego

Tego­roczną fil­mową Nagrodę LUX Par­la­mentu Euro­pej­skiego otrzy­mał  Paweł Paw­li­kow­ski za swój film “Ida”. Utrzy­many w czarno-białej kon­wen­cji film pro­duk­cji polsko-belgijskiej to ... Czytaj dalej »

Gratuluję odznaczonym za zasługi dla Łodzi

Dziś, w sali obrad Rady Miej­skiej w Łodzi, nastą­piło uro­czy­ste wrę­cze­nie pięt­na­stu oso­bom i przed­sta­wi­cie­lom trzech insty­tu­cji hono­ro­wych Odznak za Zasługi ... Czytaj dalej »

Zwycięzcy Skrzydlewska Cup trenowali z Michałem Probierzem

Repre­zen­tanci Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 4 ze Skier­nie­wic, zwy­cięzcy Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup 2014 w kate­go­rii klas I – III, tre­no­wali ... Czytaj dalej »

Wielki finał Skrzydlewska Cup 2014 na stadionie Orła. ZDJĘCIA I WIDEO

Szkoła Pod­sta­wowa nr 4 ze Skier­nie­wic i Szkoła Pod­sta­wowa nr 13 z Beł­cha­towa wygrały Skrzy­dlew­ska Cup 2014 Repre­zen­ta­cje Szkoły Pod­sta­wo­wej nr ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska na Pikniku Funduszy w Manufakturze [Zdjęcia]

Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego wzięła udział w Pik­niku Fun­du­szy Euro­pej­skich, który został zor­ga­ni­zo­wany w związku z przy­pa­da­jącą dziś ... Czytaj dalej »

Wywieś biało-czerwoną [Zdjęcia]

Wywieś biało-czerwoną – pod takim hasłem poseł Skrzy­dlew­ska przy­po­mi­nała dziś miesz­kań­com  Łodzi o przy­pa­da­ją­cej 2 maja 2014 r. 10. rocz­nicy ... Czytaj dalej »

W Pabianicach flagi od poseł Skrzydlewskiej w przeddzień święta [Zdjęcia]

Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, wraz z pra­cow­ni­kami biura roz­da­wała dziś pol­skie flagi w cen­trum Pabia­nic.  Euro­de­pu­to­wana roz­ma­wiała z ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska dopingowała biegaczy

Ponad 900 zawod­ni­ków i nie­zli­czona rze­sza sym­pa­ty­ków ama­tor­skiego bie­ga­nia przy­je­chała w sobotę do Pabia­nic na IV Pół­ma­ra­ton ZHP. Oprócz biegu ... Czytaj dalej »

Scroll To Top