Home / Z regionu / gardenCONTRACTING - nowa oferta Międzynarodowych Targów Łódzkich

gardenCONTRACTING - nowa oferta Międzynarodowych Targów Łódzkich

Targi gar­den­CON­TRAC­TING to nowa pro­po­zy­cja Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gów Łódz­kich. Targi zato­wa­ro­wa­nia cen­trów ogrod­ni­czych są ofertą dla tej branży. 8 i 9 listo­pada odbyła się w Łodzi pierw­sza edy­cja tego wydarzenia.

Joanna Skrzydlewska 8 listopada

Do Łodzi zje­chało ponad 70 wystaw­ców, w tym pro­du­cenci mate­riału nasien­nego i roślin­nego, tor­fów i pod­łoży, maszyn, urzą­dzeń, wypo­sa­że­nia ogro­dów i wła­ści­ciele szkó­łek. Wspól­nie z wystawcmi MTŁ przy­go­to­wał akcję wiel­kiego raba­to­wa­nia i zaofe­ro­wał odwie­dza­ją­cym udział w aka­de­mii biz­nesu ogrod­ni­czego. (pt)

Scroll To Top