Home / Z regionu / Giganty Mocy w Bełchatowie

Giganty Mocy w Bełchatowie

Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, uczest­ni­czyła w uro­czy­stym otwar­ciu Miej­skiego Cen­trum Kul­tury w Beł­cha­to­wie. Budowa Cen­trum dofi­nan­so­wana była z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Roz­woju Regio­nal­nego w ramach RPO woje­wódz­twa łódz­kiego na lata 2007 – 2013.

Giganty Mocy w Bełchatowie

W Cen­trum z ini­cja­tywy Mia­sta Beł­cha­towa utwo­rzona została inte­rak­tywna eks­po­zy­cja PGE Giganty Mocy. Opo­wiada ona o powsta­niu beł­cha­tow­skiego okręgu ener­ge­tycz­nego. Można na niej zoba­czyć mię­dzy innymi makiety kopal­nia­nych maszyn do wydo­by­cia węgla bru­nat­nego oraz szczątki mamuta. Na jej tra­sie urzą­dzono też kopal­niane wyro­bi­sko i poka­zano różne etapy wytwa­rza­nia ener­gii elektrycznej.

Obok eks­po­zy­cji Giganty Mocy, w Cen­trum wybu­do­wano rów­nież salę teatralną na 500 osób oraz zaple­cze dla ama­tor­skiego ruchu artystycznego.

30 kwiet­nia 2014

Scroll To Top