Home / Galerie zdjęć / Gimnazjaliści z Radomska pojadą do Brukseli

Gimnazjaliści z Radomska pojadą do Brukseli

Dru­żyna Gim­na­zjum nr 2 z Radom­ska wygrała III Powia­towy Kon­kurs Wie­dzy o Unii Euro­pej­skiej „Zjed­no­czeni w róż­no­rod­no­ści”. Trzy­oso­bowa dru­żyna w nagrodę wyje­dzie na wycieczkę do Bruk­seli, na którą zapro­siła ich Joanna Skrzydlewska.

Dru­gie miej­sce zajęła w kon­kur­sie dru­żyna Gim­na­zjum nr 3 z Radom­ska a trze­cie – ekipa Gim­na­zjum z Dzie­półci.

Gimnazjaliści z Radomska pojadą do Brukseli

Gim­na­zja­li­ści z Radom­ska pojadą do Brukseli

- Ze względu na bar­dzo wyrów­naną rywa­li­za­cję i mini­malną prze­graną, bo róż­nicą zale­d­wie pół punktu, zde­cy­do­wa­łam, że dru­żyna z Gim­na­zjum numer 3 także poje­dzie do Bruk­seli – oświad­czyła uczest­ni­kom kon­kursu Joanna Skrzy­dlew­ska, co zgro­ma­dzeni na widowni ucznio­wie, ich rodzice i nauczy­ciele przy­jęli grom­kimi brawami.

W kon­kur­sie gim­na­zja­li­ści mieli do wyko­na­nia 5 zadań. Pierw­sze pole­gało na zna­le­zie­niu 13 błę­dów w infor­ma­cji pra­so­wej na temat histo­rii Unii Euro­pej­skiej, jakie dostali do oceny. Naj­lep­sza dru­żyna w tej kon­ku­ren­cji wska­zała 10 błę­dów. Kolejne zada­nie pole­gało na pre­zen­ta­cji wraz ze sto­sow­nym uza­sad­nie­niem i opi­sem – przy­go­to­wa­nego pla­katu poru­sza­ją­cego pro­blem ochrony praw dziecka. W trze­ciej kon­ku­ren­cji każda dru­żyna loso­wała pań­stwo będące człon­kiem Wspól­noty i musiała odpo­wie­dzieć na trzy pyta­nia zwią­zane z tym pań­stwem, a w czwar­tej – ucznio­wie musieli roz­po­znać potrawy cha­rak­te­ry­styczne dla państw UE.
Ostat­nie zada­nie pole­gało na popraw­nych odpo­wie­dziach na pyta­nia. Prze­bieg tej kon­ku­ren­cji był wzo­ro­wany na tele­tur­nieju „Jeden z dzie­się­ciu”, gdzie uczest­nicy odpo­wia­dają na pyta­nia, każdy może pomy­lić się trzy razy, ale wygrywa ten, który wytrwa w kon­kur­sie najdłużej.

- Gra­tu­luje wszyst­kim wie­dzy o Unii, tego­roczne zma­ga­nia były naprawdę wyrów­nane, cie­szę się, że ucznio­wie gim­na­zjów mają tak dużą wie­dze na temat Unii – powie­działa Joanna Skrzy­dlew­ska.

Jesz­cze przed roz­po­czę­ciem kon­kur­so­wej rywa­li­za­cji rodzice gim­na­zja­li­stów wrę­czyli Joan­nie Skrzy­dlew­skiej oka­zały kosz róż, które zro­bili wła­sno­ręcz­nie, dzię­ku­jąc w ten spo­sób za dotych­cza­sową współpracę.

10 lutego 2014

Scroll To Top