Home / Z regionu / Archiwum 2009 - 2013 / Głos Joanny Skrzydlewskiej o raporcie dotyczącym sytuacji kobiet w zatrudnieniu, w sektorze usług

Głos Joanny Skrzydlewskiej o raporcie dotyczącym sytuacji kobiet w zatrudnieniu, w sektorze usług

Panie Prze­wod­ni­czący, Kole­żanki i Koledzy

Jutro będziemy gło­so­wali nad kolej­nym rapor­tem odno­szą­cym się do sytu­acji kobiet w zatrud­nie­niu, tym razem w sek­to­rze usług. Jest to o tyle istotny sek­tor, że poziom zatrud­nie­nia kobiet w nim jest wysoki i sta­nowi 25% całego zatrud­nie­nia kobiet. Mamy w tym sek­to­rze do czy­nie­nia z typo­wymi pro­ble­mami, jakie napo­ty­kają kobiety aktywne zawo­dowo, a mia­no­wi­cie są zatrud­niane poni­żej poziomu ich kwa­li­fi­ka­cji, otrzy­mują niż­sze wyna­gro­dze­nie niż męż­czyźni za tą samą pracę lub pracę, są zmu­szane do podej­mo­wa­nia pracy w nie­peł­nym wymia­rze godzin. W dużej mie­rze wpływ na taką sytu­ację mają trud­no­ści, jakie napo­ty­kają kobiety pró­bu­jące pogo­dzić życie rodzinne z pracą zawo­dową. W tym rapor­cie po raz kolejny, ape­lu­jemy o utwo­rze­nie odpo­wied­niej i dostęp­nej cenowo infra­struk­tury do opieki nad dziećmi i oso­bami star­szymi. Odno­śnie zaś nie­rów­nych płac pona­wiamy wezwa­nie do Państw Człon­kow­skich, pra­co­daw­ców i orga­ni­za­cji związ­ków zawo­do­wych, aby opra­co­wały i wdro­żyły kon­kretne narzę­dzia oceny pracy, aby uła­twić defi­nio­wa­nie pracy tej samej war­to­ści. Zachę­camy rów­nież firmy do prze­pro­wa­dza­nia rocz­nych audy­tów płac i publi­ko­wa­nia danych na ten temat w celu zapew­nie­nia mak­sy­mal­nej przej­rzy­sto­ści i ogra­ni­cze­nia zróż­ni­co­wa­nia wyna­gro­dze­nia ze względu na płeć.

10 wrze­śnia 2012 r.

Scroll To Top