Home / Z regionu / Archiwum 2009 - 2013 / Głos Joanny Skrzydlewskiej w sprawie aktualnej sytuacji odnoszącej się do dyrektywy dotyczącej urlopu macierzyńskiego

Głos Joanny Skrzydlewskiej w sprawie aktualnej sytuacji odnoszącej się do dyrektywy dotyczącej urlopu macierzyńskiego

 

Joanna Skrzydlewska podczas wyścigu rowerowego w Łodzi

Joanna Skrzy­dlew­ska

Panie Prze­wod­ni­czący! Panie Ministrze!

Dziś po raz kolejny wra­camy do tematu urlo­pów macie­rzyń­skich. Myślę, że na kwe­stię urlo­pów macie­rzyń­skich powin­ni­śmy spoj­rzeć nie tylko z per­spek­tywy eko­no­micz­nej. Oczy­wi­ście ważne jest, aby kobiety pra­cu­jące, pozo­sta­jące na urlo­pie macie­rzyń­skim otrzy­my­wały środki finan­sowe na utrzy­ma­nie swo­ich rodzin. Rów­nież istotne jest to, jak z takimi dodat­ko­wymi wydat­kami pora­dzą sobie przed­się­biorcy w sytu­acji, gdy to oni będą pokry­wać świad­cze­nia na rzecz matek. Jak nie dopro­wa­dzić do sytu­acji, w któ­rej pra­co­dawcy w oba­wie przed kosz­tami będą uni­kali zatrud­nie­nia mło­dych kobiet pla­nu­ją­cych macierzyństwo?

Czas po naro­dzi­nach jest szcze­gól­nie ważny

To są bar­dzo ważne kwe­stie i rozu­miem, że wła­śnie one róż­ni­cują sta­no­wi­ska państw w Radzie oraz utrud­niają zna­le­zie­nie wspól­nego sta­no­wi­ska. Ale w tym wszyst­kim nie zapo­mi­najmy jed­nak o tym, co według mnie jest naj­waż­niej­sze – o dzie­ciach. Dla dziecka i dla kobiety okres po naro­dzi­nach to jedyny taki czas, który matka może bez­gra­nicz­nie poświę­cić dziecku. Poza tym, jeśli Unia Euro­pej­ska ma spro­stać zało­że­niom stra­te­gii 2020, uchro­nić się przed kon­se­kwen­cjami niżu demo­gra­ficz­nego, trzeba wpro­wa­dzić roz­wią­za­nia kom­pro­mi­sowe. Być może tro­chę mniej ambitne ani­żeli te, któ­rych doma­gał się Par­la­ment. Może powin­ni­śmy wró­cić do pro­po­zy­cji Komi­sji Europejskiej?

Ape­luję do państw człon­kow­skich, aby jesz­cze raz zasta­no­wiły się nad moż­li­wo­ścią zagwa­ran­to­wa­nia wszyst­kim mat­kom w Euro­pie kom­pro­mi­so­wych 18 tygo­dni ze swo­imi nowo­na­ro­dzo­nymi dziećmi. Panie Mini­strze, czy uważa Pan, że wła­śnie takie roz­wią­za­nie ma szansę zna­le­zie­nia więk­szo­ści w Radzie, tak aby­śmy rze­czy­wi­ście mogli zapew­nić 18 tygo­dni peł­no­płat­nego urlopu macie­rzyń­skiego dla wszyst­kich przy­szłych matek w Europie?

25 paź­dzier­nika 2011 r.

Czy­taj także: Łódź ma Kartę Dużej Rodziny

 

Scroll To Top