Home / Z regionu / Archiwum 2009 - 2013 / Głos w debacie na temat europejskiego instrumentu mikrofinansowania na rzecz zatrudnienia i włączenia społecznego (PROGRESS)

Głos w debacie na temat europejskiego instrumentu mikrofinansowania na rzecz zatrudnienia i włączenia społecznego (PROGRESS)

Sza­nowna Pani Przewodnicząca,

Po ostat­niej rece­sji, jaka nastą­piła na całym świe­cie, wiele osób utra­ciło miej­sca pracy, a co za tym idzie - wiele rodzin stra­ciło środki do życia. Ogromna liczba przed­się­bior­czych, aktyw­nych miesz­kań­ców Europy pozo­stała bez moż­li­wo­ści wspar­cia finan­so­wego, w postaci kre­dy­tów, co zaha­mo­wało ich ini­cja­tywy gospo­dar­cze. Z tego też powodu osoby te nie­jed­no­krot­nie zostały bez­ro­botne, utra­ciły moż­li­wość two­rze­nia wła­snych przed­się­biorstw, a w kon­se­kwen­cji - kolej­nych miejsc pracy. Szcze­gól­nie doty­czy to mikro­przed­się­biorstw oraz osób pro­wa­dzą­cych jed­no­oso­bową dzia­łal­ność gospo­dar­czą, które de facto są główną siłą gene­ru­jącą miej­sca pracy w Euro­pie. Instru­ment, jakim jest Mikro­fi­nan­so­wa­nie Pro­gress skie­ro­wany dla wła­ści­cieli tego typu firm jest dobrym pomy­słem na wyj­ście z sytu­acji, w któ­rej obec­nie znaj­dują się. Brak jest jed­nak szer­szej infor­ma­cji doty­czą­cej tego pro­gramu. Jestem zda­nia, że Komi­sja powinna w szer­szy i w bar­dziej dostępny spo­sób pro­pa­go­wać tego typu ini­cja­tywy. Mikro­fi­nan­so­wa­nie, przy więk­szym wspar­ciu finan­so­wym oraz szer­szym roz­pro­pa­go­wa­niu, może stać się dobrym spo­so­bem na polep­sze­nie stan­dardu życia miesz­kań­ców Europy.

Scroll To Top