Home / Z regionu / Głosuj na projekty budżetu obywatelsklego. Jest z czego wybrać

Głosuj na projekty budżetu obywatelsklego. Jest z czego wybrać

Tylko do 31 paź­dzier­nika (włącz­nie) można oddać głos na pro­jekty budżetu oby­wa­tel­skiego woje­wódz­twa łódz­kiego. Pro­jek­tów nie bra­kuje, gło­su­jąc wybie­ramy nawet trzy, przy­dzie­la­jąc im od 1 do 3 punk­tów zależ­nie od tego jak wysoko oce­niamy war­tość danego pomy­słu dla lokal­nej społeczności.

BO LodzZapewne dla wielu osób naj­wy­god­niej jest oddać swój głos online, z kom­pu­tera, lap­topa czy smart­fona. Można to zro­bić, korzy­sta­jąc ze strony budżetu oby­wa­tel­skiego.

Zasady są pro­ste: gło­so­wać można tylko raz, korzy­sta­jąc wyłącz­nie z jed­nego spo­sobu gło­so­wa­nia. Gło­so­wać można mak­sy­mal­nie na trzy zadania.

Gło­so­wać można na zada­nia z wybra­nego (jed­nego) sub­re­gionu; moż­liwe jest odda­nie głosu na zada­nia zgło­szone do innego sub­re­gionu niż sub­re­gion zamiesz­ka­nia gło­su­ją­cego. (pt)

Scroll To Top