Home / Z polityki / Goście Joanny Skrzydlewskiej odwiedzili Brukselę

Goście Joanny Skrzydlewskiej odwiedzili Brukselę

40 miesz­kań­ców woje­wódz­twa łódz­kiego przy­je­chało do Bruk­seli na zapro­sze­nie euro­po­seł Joanny Skrzy­dlew­skiej. Wizyta w Bruk­seli była nagrodą za osią­gnię­cia w kon­kur­sach wie­dzy o Unii Euro­pej­skiej, które orga­ni­zo­wała lub któ­rym patro­no­wała euro­de­pu­to­wana, a także za aktyw­ność spo­łeczną i poli­tyczną w regio­nie łódzkim.

Miesz­kań­cy woje­wódz­twa łódz­kiego z wizytą w Bruk­seli

Miesz­kań­cy woje­wódz­twa łódz­kiego z wizytą w Brukseli

Naj­waż­niej­szym punk­tem pobytu była wizyta w Par­la­men­cie Euro­pej­skim, gdzie goście Joanny Skrzy­dlew­skiej wysłu­chali pre­lek­cji doty­czą­cej roli i pracy tej insty­tu­cji. Następ­nie odwie­dzili Par­la­men­ta­rium, tam poznali histo­rię inte­gra­cji euro­pej­skiej oraz etapy jej roz­woju na prze­strzeni lat.

Wszy­scy uczest­nicy wycieczki byli zachwy­ceni uro­kami Bruk­seli. Pod­czas wycieczki po mie­ście duże wra­że­nie wywarł Grand Place, uzna­wany za naj­pięk­niej­szy rynek Europy i naj­słyn­niej­sza rzeźba bel­gij­skiej sto­licy, Man­ne­ken Pis. W pro­gra­mie wyjazdu było także zwie­dza­nie Antwer­pii, naj­więk­szego por­to­wego mia­sta Belgii.

15 paź­dzier­nika 2013

Scroll To Top