Home / Galerie zdjęć / Gratuluję odznaczonym za zasługi dla Łodzi

Gratuluję odznaczonym za zasługi dla Łodzi

IMG_5224

Dziś, w sali obrad Rady Miej­skiej w Łodzi, nastą­piło uro­czy­ste wrę­cze­nie pięt­na­stu oso­bom i przed­sta­wi­cie­lom trzech insty­tu­cji hono­ro­wych Odznak za Zasługi dla Mia­sta Łodzi. Ser­decz­nie gra­tu­luję wszyst­kim odzna­czo­nym, przy­łą­cza­jąc się do podzię­ko­wań za efekty ich pracy dla całej spo­łecz­no­ści naszego miasta.

728x90

Scroll To Top