Home / Z polityki / Grecka prezydencja nadziei w Unii Europejskiej

Grecka prezydencja nadziei w Unii Europejskiej

1 stycz­nia Gre­cja objęła rota­cyjne prze­wod­nic­two w Radzie Unii Euro­pej­skiej. Prze­jęła je od Litwy, a w lipcu 2014 - prze­każe Wło­chom. Pre­mier Gre­cji Anto­nis Sama­ras zapew­nił, że „to będzie pre­zy­den­cja nadziei. Nadziei na wię­cej Europy i na lep­szą Europę”.

Grecka prezydencja nadziei w Unii Europejskiej

Prio­ry­te­tami grec­kiej pre­zy­den­cji są: dba­łość o wzrost gospo­dar­czy, walka z bez­ro­bo­ciem przede wszyst­kim wśród mło­dzieży, zwięk­sze­nie spo­łecz­nej spój­no­ści UE a także mody­fi­ka­cja unij­nych prze­pi­sów azy­lo­wych. Istotne będą rów­nież kwe­stie poli­tyki mor­skiej oraz chęć zakoń­cze­nia nego­cja­cji z Par­la­men­tem Euro­pej­skim doty­czą­cych dru­giego etapu unii bankowej.

Gre­cja od 2010 roku pogrą­żona jest w kry­zy­sie gospo­dar­czym, a bez­ro­bo­cie w kraju wynosi 27 pro­cent. Z powodu dużego nie­za­do­wo­le­nia spo­łecz­nego prze­wod­nic­two ma być w „spar­tań­ski” spo­sób oszczędne, bazo­wać na obec­nie zatrud­nio­nych urzęd­ni­kach grec­kiej służby cywil­nej i zre­du­ko­wać wszel­kie zbędne koszty, np. na gadżety czy nie­for­malne spo­tka­nia mini­strów w nad­mor­skich kurortach.

Poli­tyka oszczęd­no­ści grec­kiego rządu powoli przy­nosi efekty, bank cen­tralny tego kraju prze­wi­duje, że PKB w tym roku po raz pierw­szy od sze­ściu lat będzie na plu­sie i wzro­śnie o 0,5%. Nie­stety, jed­no­cze­śnie w spo­łe­czeń­stwie grec­kim spada popar­cie dla Unii Euro­pej­skiej i wynosi obec­nie 33%.

7 stycz­nia 2014

Scroll To Top