Home / Z polityki / Gwarancje dla młodzieży” inwestycją w przyszłość

Gwarancje dla młodzieży” inwestycją w przyszłość

Konferencja „Projekt Praca dla Młodych” na Wydziale Prawa i Administracji UŁGwa­ran­cja dla mło­dzieży: wpro­wa­dze­nie jej w życie”, to tytuł debaty jaka odbyła się w Komi­sji Euro­pej­skiej, w Bruk­seli. Prze­ma­wiali m.in. Jose Manuel Bar­roso, prze­wod­ni­czący KE i Laszlo Andor, komi­sarz UE ds. zatrud­nie­nia, spraw spo­łecz­nych i integracji.

- Dłu­go­ter­mi­nowa stra­te­gia „Gwa­ran­cji dla mło­dzieży” z pew­no­ścią będzie war­to­ścią dodaną do ryn­ków pracy w Unii Euro­pej­skiej. Wła­dze kra­jów człon­kow­skich pod­czas jej wdra­ża­nia muszą pamię­tać, że jest to pomocna ręka dla ich społeczeństw. (…)

Musimy wszy­scy zro­zu­mieć, że nie można pytać wyłącz­nie o to, co Europa może zro­bić dla nas, gdyż powin­ni­śmy rów­nież zapy­tać o to, co my możemy zro­bić dla Europy - powie­dział komi­sarz Andor po czę­ści para­fra­zu­jąc słowa pre­zy­denta USA Johna F. Kennedy’ego.

Komi­sarz Laszlo Andor wyja­śnił także szcze­gó­łowe zasady funk­cjo­no­wa­nia pro­gramu „Gwa­ran­cja dla mło­dzieży”, według któ­rego każda osoba do 25 roku życia w ciągu 4 mie­sięcy od dnia swo­jej reje­stra­cji w urzę­dzie pracy ma otrzy­mać dobrej jako­ści ofertę pracy lub szko­le­niową.

- Bez­ro­bo­cie wśród mło­dzieży osią­gnęło nie­wy­obra­żalne roz­miary, wciąż zma­gamy się z wie­loma czyn­ni­kami hamu­ją­cymi zatrud­nia­nie osób w tej kate­go­rii wie­ko­wej - dodał Jose Manuel Barroso.

ZOBACZ TEŻ: Gwa­ran­cje pracy dla mło­dych - tym zaj­muje się poseł Skrzydlewska

- Nie­stety, mamy też ogromne pro­blemy z wypeł­nia­niem bli­sko 2 mln waka­tów dostęp­nych w Euro­pie. Musimy szybko wdro­żyć podwójny sys­tem kształ­ce­nia zawo­do­wego, dbać o jakość staży  i prak­tyk oraz o to, by były one płatne, a także zachę­cać mło­dzież do korzy­sta­nia z pro­gramu Era­smus+. Oso­bi­ście pona­glam kraje, by wdro­żyły „Gwa­ran­cję dla mło­dzieży” tak szybko, jak to tylko moż­liwe. Nie możemy sobie pozwo­lić na wykre­owa­nie „stra­co­nego poko­le­nia”, bo to od niego będzie zale­żała przy­szłość naszego całego kon­ty­nentu - mówi Jose Manuel Bar­roso.

728x90

Scroll To Top