Home / Z regionu / Archiwum 2009 - 2013 / Gwiazdka 2011 w Zgierzu

Gwiazdka 2011 w Zgierzu

W dniu wczo­raj­szym Święty Miko­łaj odwie­dził Zgierz.

Akcja “Gwiazdka 2011″ była zor­ga­ni­zo­wana poraz czwarty a jej ini­cja­to­rem jest Agnieszka Hanaj­czyk poseł na Sejm RP. Paczki, które zostały roz­dane dzie­ciom z rodzin potrze­bu­ją­cych wspar­cia, przy­go­to­wał Miej­ski Ośro­dek Pomocy Spo­łecz­nej w Zgie­rzu, wśród dar­czyń­ców była m.in. poseł Joanna Skrzydlewska.

Spo­tka­nie zor­ga­ni­zo­wano w Cen­trum Kul­tury Dziecka, które uroz­ma­icone zostało wystę­pami oraz kon­kur­sami dla dzieci.

20 grud­nia 2011 roku

Scroll To Top