Home / Z regionu / Archiwum 2009 - 2013 / Gwiazdka w Zgierzu 2010

Gwiazdka w Zgierzu 2010

Już dziś Święty Miko­łaj odwie­dził Zgierz.

Paczki, które zostały roz­dane dzie­ciom z bied­nych rodzin, przy­go­to­wał Miej­ski Ośro­dek Pomocy Spo­łecz­nej w Zgie­rzu, wśród dar­czyń­ców była m.in. poseł Joanna Skrzydlewska.

Spo­tka­nie zor­ga­ni­zo­wano w Cen­trum Kul­tury Dziecka, zaś oprawę arty­styczną zapew­niły dzieci ze zgier­skiego przedszkola.

 20 grud­nia 2010 roku

Scroll To Top