Home / Z regionu / Archiwum 2009 - 2013 / Gwiazdka w Zgierzu

Gwiazdka w Zgierzu

Gwiazdka w Zgie­rzu odbyła się już po raz szósty.

Gwiazdka w Zgierzu

Gwiazdka w Zgierzu

Poseł Agnieszka Hanaj­czyk, ini­cja­torka akcji, zor­ga­ni­zo­wała ją wspól­nie z Miej­skim Ośrod­kiem Pomocy Spo­łecz­nej w Zgierzu.

Pod­czas imprezy śpie­wano kolędy oraz wrę­czono dzie­ciom paczki.

Wśród dar­czyń­ców zna­la­zła się rów­nież Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego.

17 grud­nia 2013

Scroll To Top