Home / Z regionu / Ile drużyn zagra w Skrzydlewska Cup 2014?

Ile drużyn zagra w Skrzydlewska Cup 2014?

Na liście star­to­wej tego­rocz­nego Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup zamel­do­wało się już 119 dru­żyn, a zapisy jesz­cze trwają. Chętni, któ­rzy jesz­cze zwle­kają z przy­sła­niem swo­jego zgło­sze­nia mają czas do 5 kwietnia.

 Ile drużyn zagra w Skrzydlewska Cup 2014?

- Co roku uczest­ni­kom tur­nieju udaje się pobić nie­for­malny rekord w licz­bie star­tu­ją­cych dru­żyn, cie­kawa jestem czy i w tym tra­dy­cji sta­nie się zadość – mówi Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego i orga­ni­za­tor tur­nieju. – W pierw­szym tur­nieju mie­li­śmy 82 dru­żyny, w dru­gim już 123, a teraz jeste­śmy bli­sko, by ten rezul­tat popra­wić. Jesz­cze mecze się nie zaczęły, a już są emocje.

Wczo­raj swój udział w impre­zie zapo­wie­dzieli złoci meda­li­ści sprzed roku: repre­zen­ta­cja Szkoły Pod­sta­wo­wej 55 z Łodzi,  która dwa razy z rzędu odbie­rała złote medale w kate­go­rii klas IV – VI oraz Szkoła Pod­sta­wowa nr 205, ubie­gło­roczny zwy­cięzca kate­go­rii klas I – III. Czy „Skrzy­dlate Piątki” z łódz­kiej „pięć­dzie­siątki piątki” wygrają Skrzy­dlew­ska Cup po raz trzeci?

- Oj, będzie się działo w gru­pie eli­mi­na­cyj­nej, w któ­rej zagrają „Skrzy­dlate Piątki”, każda dru­żyna będzie chciała poko­nać mistrzów – dodaje poseł Skrzydlewska.

Przy­go­to­wa­nia do tur­nieju idą pełną parą, war­czą już maszyny, to znak, że roz­po­częło się szy­cie koszu­lek i spode­nek dla zawod­ni­ków. Nasi sędzio­wie, znani nie­gdyś pił­ka­rze Widzewa: Wie­sław Wraga i Tade­usz Gapiń­ski, pra­cują nad kon­dy­cją, a w biu­rze Joanny Skrzy­dlew­skiej nie­ustan­nie pra­cuje dru­karka, z któ­rej „wycho­dzą” kolejne zgło­sze­nia, wstępne plany gier, druki meczo­wych protokołów.

Eli­mi­na­cje zaczy­namy 14 kwiet­nia, wielki finał 16 maja. Przy­po­mi­namy, że na naj­lep­szego zawod­nika imprezy czeka puchar ufun­do­wany przez Andrzeja Bier­nata, mini­stra sportu. Ale będą jesz­cze inne nagrody, a wśród nich niespodzianka.

2 kwiet­nia 2014

Scroll To Top