Home / Z regionu / Archiwum 2009 - 2013 / Inauguracja akcji „Jedź z głową w kasku”

Inauguracja akcji „Jedź z głową w kasku”

Ruszyła kolejna edy­cja akcji „Jedź z głową w kasku”. Jako pierwsi uczest­ni­czyli w niej ucznio­wie z  pabia­nic­kich szkół pod­sta­wo­wych nr 9, 17 i 3. Tak jak w ubie­głym roku, akcję zor­ga­ni­zo­wała Joanna Skrzy­dlew­ska, wspól­nie z Komendą Woje­wódzką Poli­cji w Łodzi. W ramach akcji, funk­cjo­na­riu­sze Wydziału Ruchu Dro­go­wego KW Poli­cji w Łodzi, dla szes­na­sto­oso­bo­wych grup trze­cio­kla­si­stów wyty­po­wa­nych przez dyrek­to­rów szkół, prze­pro­wa­dzili zaję­cia edu­ka­cyjne doty­czące bez­piecz­nej jazdy na rowe­rze i ogól­nych zasad ruchu dro­go­wego. Na zakoń­cze­nie zajęć, wszy­scy ucznio­wie w nich uczest­ni­czący, otrzy­mali bez­płat­nie kaski rowe­rowe, ufun­do­wane spe­cjal­nie dla nich przez poseł Joannę Skrzydlewską.

26 kwiet­nia 2012 r.

Scroll To Top