Home / Z regionu / Inauguracja akcji „Jedź z głową … w kasku”

Inauguracja akcji „Jedź z głową … w kasku”

Inauguracja akcji „Jedź z głową … w kasku”

Dziś roz­po­częła się czwarta edy­cja akcji „Jedź z głową … w kasku”. Zor­ga­ni­zo­wała ją Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, przy udziale Komendy Woje­wódz­kiej Poli­cji w Łodzi.

Akcja prze­pro­wa­dzona będzie w 32. szko­łach pod­sta­wo­wych naszego woje­wódz­twa. Jako pierwsi uczest­ni­czyli w niej ucznio­wie Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 29 i Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 149 w Łodzi.

Poseł Skrzy­dlew­ska do udziału w akcji zapro­siła szes­na­sto­oso­bowe grupy trze­cio­kla­si­stów, wyty­po­wane przez dyrek­to­rów szkół. Akcja ma na celu pro­pa­go­wa­nie bez­pie­czeń­stwa w ruchu dro­go­wym oraz pro­mo­wa­nie wśród naj­młod­szych uczest­ni­ków ruchu, poru­sza­ją­cych się na rowe­rach pod opieką doro­słych, jazdy w kaskach rowe­ro­wych. W ramach akcji zaję­cia edu­ka­cyjne z dziećmi popro­wa­dzą funk­cjo­na­riu­sze Wydziału Ruchu Dro­go­wego KW Poli­cji w Łodzi.
Ucznio­wie uczest­ni­czący w zaję­ciach otrzy­mują bez­płat­nie kaski rowe­rowe ufun­do­wane przez poseł Skrzydlewską.

11 marca 2014

Scroll To Top