Home / Z regionu / Archiwum 2009 - 2013 / Inkubator organizacji pozarządowych dzięki budżetowi obywatelskiemu?

Inkubator organizacji pozarządowych dzięki budżetowi obywatelskiemu?

Europe for citizensPoseł Joanna Skrzy­dlew­ska zgło­siła do łódz­kiego budżetu oby­wa­tel­skiego pro­jekt miej­skiego inku­ba­tora orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych. Może to być spo­sób na efek­tywne wspar­cie dzia­łań naj­ak­tyw­niej­szej czę­ści spo­łe­czeń­stwa obywatelskiego.

Inku­ba­tor orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych to miej­sce mające słu­żyć sfe­rze NGO. Przede wszyst­kim - nowo powsta­ją­cym orga­ni­za­cjom poza­rzą­do­wym nie mają­cym jesz­cze sie­dziby (i pozba­wio­nym moż­li­wo­ści otrzy­ma­nia jej od mia­sta z powodu ogra­ni­czo­nych zaso­bów loka­lo­wych samo­rządu), nie mają­cym jesz­cze środ­ków na pomoc prawną i księ­gową, nie dys­po­nu­ją­cym jesz­cze nie­zbędną infrastrukturą.

Stąd dla inku­ba­tora przede wszyst­kim konieczny jest wyre­mon­to­wany lokal, wypo­sa­żony w konieczne insta­la­cje, sprzęt biu­rowy, opro­gra­mo­wa­nie i mate­riały eks­plo­ata­cyjne. Dzięki temu moż­liwe będzie świad­cze­nie przez inku­ba­tor naj­po­trzeb­niej­szych, bez­płat­nych usług: adresu potrzeb­nego do reje­stra­cji i kore­spon­den­cji, w pełni wypo­sa­żo­nego miej­sca pracy, spo­tkań, szko­leń i zebrań człon­ków NGO, dostępu do inter­netu, kom­pu­tera, dru­karki, ska­nera, dyżu­rów infor­ma­tyka, księ­go­wego i praw­nika, dostęp­nych w jed­nym, dogod­nie poło­żo­nym punkcie.

Według danych Sto­wa­rzy­sze­nia Klon/Jawor, w Łodzi zare­je­stro­wa­nych jest ponad 2,7 tys. orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych. Każ­dego roku reje­strują się nowe. Ta liczba poka­zuje jak ważny to i dyna­micz­nie roz­wi­ja­jący się sek­tor. Zróż­ni­co­wany obszar dzia­łań NGO uzu­peł­nia, a nie­kiedy zastę­puje dzia­łal­ność sfor­ma­li­zo­wa­nych insty­tu­cji i agend samo­rządu, dla­tego pomoc orga­ni­za­cjom poza­rzą­do­wym i współ­praca z nimi to jedno z zadań wła­snych gminy. Pomysł inku­ba­tora jest podobny w zało­że­niach do powszech­nych już inku­ba­to­rów przed­się­bior­czo­ści. Inku­ba­tor NGO poma­gałby jed­nak bez­płat­nie przez okre­ślony czas (na przy­kład 3 mie­siące) nie fir­mom, a człon­kom nowych łódz­kich sto­wa­rzy­szeń, fun­da­cji oraz innych, nie nasta­wio­nych na zysk, form orga­ni­zo­wa­nia się społeczności.

Czy­taj też:

857 zło­żo­nych wnio­sków w budże­cie obywatelskim

Par­la­ment Euro­pej­ski ura­to­wał pomoc żywnościową

Łódź ma Kartę Dużej Rodziny

29 czerwca 2013

Scroll To Top