Home / Z regionu / Inowłódz i Królowa Wola dołączyły do akcji „Jedź z głową … w kasku”

Inowłódz i Królowa Wola dołączyły do akcji „Jedź z głową … w kasku”

Inowłódz i Królowa Wola dołączyły do akcji „Jedź z głową … w kasku”

Do akcji „Jedź z głową … w kasku” orga­ni­zo­wa­nej przez Joannę Skrzy­dlew­ską, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, wspól­nie z Komendą Woje­wódzką Poli­cji w Łodzi, dołą­czyli trze­cio­kla­si­ści z Ino­wło­dza i Kró­lo­wej Woli.

Uczest­ni­czyli w zaję­ciach edu­ka­cyj­nych ze zna­jo­mo­ści zna­ków i prze­pi­sów dro­go­wych, które pro­wa­dzili dla nich poli­cjanci z Wydziału Ruchu Dro­go­wego KW Poli­cji w Łodzi. Od poseł Joanny Skrzy­dlew­skiej otrzy­mali spe­cjal­nie dla nich przy­go­to­wane kaski rowe­rowe.

2 kwiet­nia 2014

Scroll To Top