Home / Galerie zdjęć / IV Meeting na Rzecz Walki z Rakiem Piersi [Zdjecia]

IV Meeting na Rzecz Walki z Rakiem Piersi [Zdjecia]

Ponad 300 uczen­nic klas matu­ral­nych z Łodzi i woje­wódz­twa łódz­kiego wzięło udział w kon­fe­ren­cji roz­po­czy­na­ją­cej “IV Meeting na Rzecz Walki z Rakiem Piersi”. Spo­tka­nie orga­ni­zują Fun­da­cja Carpe Diem oraz Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Europejskiego.

- Rak nie odróż­nia koloru skóry, ubó­stwa i dostatku ani poli­tycz­nych róż­nic, zacho­ro­wać może każda kobieta, dla­tego spo­ty­kamy się co roku, by wal­czyć z naszym naj­więk­szy wro­giem – powie­działa Joanna Przy­był, pre­zes Fun­da­cji Carpe Diem, roz­po­czy­na­jąc spotkanie.

Joanna Skrzy­dlew­ska jesz­cze przed wej­ściem na salę, pytała matu­rzystki, czy się badają. Nie­stety oka­zało się, że żadna z zapy­ta­nych dziew­cząt tego nie robi. Takie odpo­wie­dzi skło­niły euro­de­pu­to­waną do szcze­ro­ści, która – jak sama przy­znała – nie jest domeną polityków.

- Przy­znaję, że kiedy mia­łam tyle lat co wy, także nie pamię­ta­łam o bada­niu piersi, w ogóle o tym nie myśla­łam – mówiła Joanna Skrzy­dlew­ska. – Ale wresz­cie uświa­do­mi­łam sobie, czym takie zanie­dba­nie grozi i od wielu lat, regu­lar­nie cho­dzę na USG piersi. Oczy­wi­ście, boję się tego bada­nia, ale dodaję sobie ani­mu­szu, wyobra­ża­jąc sobie uśmiech leka­rza robią­cego mi USG, który zawsze ozna­cza, że nie mam się czym mar­twić, jestem zdrowa.

Dziew­częta wysłu­chały wykła­dów prof. Marka Zadroż­nego z Cen­trum Zdro­wia Matki Polki oraz dr Macieja Stań­czyka z Regio­nal­nego Ośrodka Onko­lo­gicz­nego Koper­nik. Wysłu­chały także reflek­sji kobiet, które zma­gały się z nowo­two­rem piersi. Ewa Orłow­ska, która w wyniku cho­roby stra­ciła pierś, opo­wia­dała dziew­czę­tom, dla­czego pół­tora roku po mastek­to­mii, pod­dała się rekon­struk­cji piersi.

- Dener­wo­wała mnie ta pro­teza, cią­gle mia­łam wra­że­nie, że ją zgu­bię – opo­wia­dała matu­rzyst­kom. – Teraz, mimo, że mogła­bym być waszą bab­cią, noszę bluzki z dekol­tem, idę na basen i czuję się atrak­cyjna. Dziew­częta nie bój­cie się badań, dia­gnozy, ten nowo­twór naprawdę można prze­gnać i dalej cie­szyć się życiem.

W sobotę 5 paź­dzier­nika, na zakoń­cze­nie tego­rocz­nej edy­cji Meetingu, w Pasażu Schil­lera odbędą się bez­płatne bada­nia mam­mo­gra­ficzne, USG piersi oraz kon­sul­ta­cje onko­lo­giczne. Na bada­nia można się zapi­sy­wać tele­fo­nicz­nie – na mam­mo­gra­fię pod nr tel. 42 254 64 10 lub 517 544 004; na USG piersi i kon­sul­ta­cję u onko­loga pod nr tel. 887 068 283.

1 paź­dzier­nika 2013

 

 

 

 

Zobacz także:

Nie dajmy szans rakowi! [Wideo]

Senio­rzy masze­ro­wali po parku 3 Maja [ZDJĘCIA]

Oddaj swój głos w Par­la­men­cie Euro­pej­skim

Scroll To Top