Home / Z regionu / IV Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej

IV Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej

SP nr 111 w Łodzi

Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, objęła swoim patro­na­tem IV Mię­dzysz­kolny Kon­kurs Wie­dzy o Unii Euro­pej­skiej i Kra­jach Człon­kow­skich, zor­ga­ni­zo­wany przez Szkołę Pod­sta­wową nr 111 w Łodzi.

Kon­kurs cie­szy się dużą popu­lar­no­ścią, w tym roku wzięło w nim udział 19 szkół z naszego mia­sta. Uczest­nicy odpo­wia­dali na pyta­nia doty­czące kra­jów i miast euro­pej­skich, flag państw Unii i ich kul­tury. Przed­sta­wiali także pla­katy i rekwi­zyty zwią­zane z poszcze­gól­nymi państwami.

Pomimo zacię­tej rywa­li­za­cji, kon­kurs odbył się w nie­zwy­kle przy­ja­znej i kole­żeń­skiej atmos­fe­rze. W prze­rwie kon­kursu, kiedy jury zli­czało punk­ta­cję, czas ocze­ki­wa­nia na wyniki uświet­nił nam występ taneczny uczen­nic z SP nr 111, które pięk­nie pre­zen­to­wały się w koszul­kach Skrzy­dlew­ska Cup.

Zwy­cięz­cami kon­kursu zostali ucznio­wie ze SP nr 162. Gra­tu­lu­jemy wszyst­kim uczest­ni­kom oraz ich opiekunom.

7 maja 2014

Scroll To Top