Home / Z regionu / Jacek Fedorowicz ma swą gwiazdę na Piotrkowskiej

Jacek Fedorowicz ma swą gwiazdę na Piotrkowskiej

Łódzka aleja sławy na Piotr­kow­skiej zyskała nową gwiazdę z nazwi­skiem “Jacek Fedo­ro­wicz “. Arty­sta odsło­nił ją dziś oso­bi­ście - 13 grud­nia równo o godzi­nie 13. Swą gwiazdę Jacek Fedo­ro­wicz zade­dy­ko­wał Sta­ni­sła­wowi Barei, reży­se­rowi m.in. pamięt­nego “Nie ma róży bez ognia”, któ­rego sam był współscenarzystą.

Jacek Fedorowicz Dziennik Łódzki

Jacek Fedo­ro­wicz to nie tylko aktor i sce­na­rzy­sta, rów­nież wspa­niały saty­ryk, współ­two­rzył słynny Bim-Bom wraz Zbi­gnie­wem Cybul­skim i Bogu­mi­łem Kobielą, pro­wa­dził w radio „60 minut na godzinę” a po 1989 roku, w tele­wi­zji „Dzien­nik Tele­wi­zyjny”. W Łodzi przed 51 laty pre­mierę miał film „Kochajmy syrenki”, któ­rego Fedo­ro­wicz był scenarzystą.

Po godzi­nie 17 Jacek Fedo­ro­wicz spo­tkał się w Muzeum Kine­ma­to­gra­fii z entu­zja­stami fil­mów Sta­ni­sława Barei. (pt)

Scroll To Top