Home / Napisali o mnie / Jak skutecznie spełniać marzenia?

Jak skutecznie spełniać marzenia?

Skierniewickie.pl

- Aby sku­tecz­nie speł­niać marze­nia należy wyzna­czyć kon­kretne cele i osią­gać je poprzez reali­za­cję zadań pro­wa­dzą­cych do nich. Ważne, aby cele były okre­ślone w cza­sie. - Skierniewickie.pl cytuje na swo­jej stro­nie Agnieszkę Grys, tre­nerkę, która 11 lutego pro­wa­dziła warsz­taty dla skierniewiczan.

- Warsz­taty były skie­ro­wane głów­nie do kobiet, ale wzięło w nich udział też kilku męż­czyzn. Zor­ga­ni­zo­wały je: euro­po­seł PO Joanna Skrzy­dlew­ska i posłanka na sejm RP Dorota Rut­kow­ska - dodaje ser­wis infor­ma­cyjny regionu skierniewickiego.

12 lutego 2014

Scroll To Top