Home / Z regionu / Archiwum 2009 - 2013 / Jaka polityka społeczna?

Jaka polityka społeczna?

Jaka poli­tyka spo­łeczna?” - pod tym tytu­łem odbyła się w Łodzi kon­fe­ren­cja zor­ga­ni­zo­wana przez redak­cję “Liberte!” w ramach pro­gramu Demo­kra­cja w Dzia­ła­niu Fun­da­cji Batorego.

Jak powie­dział wice­pre­zy­dent Łodzi Krzysz­tof Piąt­kow­ski za 20 lat w Łodzi będzie ponad 50 pro­cent ludzi po 60 roku życia i Łódź musi zmie­rzyć się z tym wyzwa­niem, trak­tu­jąc wydatki na potrzeby osób star­szych nie jako koszt, ale jako inwestycje.

Kon­fe­ren­cja była podzie­lona na dwa panele: łódzki oraz ogól­no­pol­ski. Wśród osób wystę­pu­ją­cych był m.in. przed­sta­wi­ciel Kan­ce­la­rii Pre­zy­denta RP, Mini­ster­stwa Pracy i Poltyki Spo­łecz­nej oraz repre­zen­taci wyż­szych uczelni.

19 kwiet­nia 2012 roku

Scroll To Top