Home / Z regionu / Archiwum 2009 - 2013 / Jakub Bartkowski z nagrodą Joanny Skrzydlewskiej

Jakub Bartkowski z nagrodą Joanny Skrzydlewskiej

Jakub Bart­kow­ski tym razem dostał zega­rek z limi­to­wa­nej serii Ligi Mistrzów oraz pamiąt­kową sta­tu­etkę „Pił­karz meczu”, nagrody fun­do­wane przez Joannę Skrzydlewską.

Jakub Bartkowski z nagrodą Joanny Skrzydlewskiej

Jakub Bart­kow­ski z nagrodą Joanny Skrzydlewskiej

Widzew nie­stety prze­grał z war­szaw­ską Legią 0:1, ale jury przy­zna­jące nagrodę „Pił­karz meczu” uznało, że to wła­śnie Kuba Bart­kow­ski zagrał najlepiej.

Wyróż­niony zawod­nik ode­brał, nagrodę z rąk Joanny Skrzy­dlew­skiej i Tade­usza Gapiń­skiego, byłego pił­ka­rza Widzewa a póź­niej legen­dar­nego kie­row­nika zespołu z al. Piłsudskiego.

Pił­karz Meczu” to nagroda dla naj­lep­szego zawod­nika Widzewa w spo­tka­niach ligo­wych roz­gry­wa­nych na sta­dio­nie przy al. Pił­sud­skiego. Wyróż­nia­ją­cego się pił­ka­rza wybie­rają: Joanna Skrzy­dlew­ska, Andrzej Woź­niak, tre­ner bram­ka­rzy w Widze­wie oraz repre­zen­tant Sto­wa­rzy­sze­nia Byłych Pił­ka­rzy Widzewa Łódź im. Ludwika Sobo­lew­skiego obecny na meczu. Fun­da­torką i pomy­sło­dawcą nagrody dla Pił­ka­rza Meczu jest Joanna Skrzydlewska.

10 listo­pada 2013

 

Scroll To Top