Home / Z regionu / Magdalena Pierzchała, mistrzyni i jedna z najzdolniejszych uczennic stypendystką Joanny Skrzydlewskiej

Magdalena Pierzchała, mistrzyni i jedna z najzdolniejszych uczennic stypendystką Joanny Skrzydlewskiej

stypendystka
Pod­czas uro­czy­stej gali Łódz­kiego Sto­wa­rzy­sze­nia Pomocy Szkole, Joanna Skrzy­dlew­ska miała oka­zję wrę­czyć ufun­do­wane przez sie­bie sty­pen­dium jed­nej z naj­zdol­niej­szych uczen­nic. Jest nią Mag­da­lena Pierz­chała z III Liceum Ogól­no­kształ­cą­cego w Łodzi.

Mag­da­lena Pierz­chała to utytu­ło­wana spor­t­smenka, człon­kini kadry naro­do­wej bie­gów gór­skich, repre­zen­tantka Pol­ski na Mistrzo­stwach Europy i Świata. Uzy­skała mię­dzy innymi: I miej­sce w Mistrzo­stwach Pol­ski, VI miej­sce dru­ży­nowo w Mistrzo­stwach Świata, III miej­sce w Mistrzo­stwach Woje­wódz­twa Łódz­kiego oraz pierw­szą klasę spor­tową i kwa­li­fi­ka­cję do Mistrzostw Pol­ski Junio­rów w Lek­kiej Atletyce.

Kan­dy­daci do sty­pen­diów wyła­niani są przez ŁSPS spo­śród uczniów, któ­rzy m.in.  wyka­zują się szcze­gól­nymi uzdol­nie­niami i osią­gnię­ciami w okre­ślo­nej dzie­dzi­nie wie­dzy, twór­czo roz­wi­jają swo­ich zain­te­re­so­wa­nia, efek­tyw­nie uczest­ni­czą w kon­kur­sach przed­mio­to­wych i tema­tycz­nych. Oce­nie pod­lega także ich kul­tura oso­bi­sta i zaan­ga­żo­wa­nie w przed­się­wzię­cia na rzecz śro­do­wi­ska, ludzi  i zwierząt.

ŁSPS już od 23 lat orga­ni­zuje gale sty­pen­dialne doce­nia­jąc naj­zdol­niej­szych i naj­wy­bit­nie­szych uczniów, hono­ru­jąc ich ambi­cje i dąże­nie do samodoskonalenia.

Scroll To Top