Home / Z regionu / Archiwum 2009 - 2013 / Jedź z głową w kasku - skąd ta akcja?

Jedź z głową w kasku - skąd ta akcja?

Joanna Skrzy­dlew­ska wspól­nie z poli­cjan­tami dro­gówki z Komendy Woje­wódz­kiej Poli­cji w Łodzi zain­au­gu­ro­wała dziś akcję edu­ka­cyjną „Jedź z głową w kasku”. Akcja jest adre­so­wana do uczniów klas III z woje­wódz­twa łódz­kiego, poli­cjanci będą pro­wa­dzić lek­cje na temat bez­pie­czeń­stwa rowe­rzy­stów, a na zakoń­cze­nie każ­dego spo­tka­nia dzieci dostaną kaski rowe­rowe ufun­do­wane przez poseł Skrzydlewską.

- Chcę pro­mo­wać bez­pieczną jazdę w kaskach, bo z badań Pen­tora wynika, że tylko 45 pro­cent dzieci miesz­ka­ją­cych w mia­stach oraz 29 pro­cent wiej­skich dzieci jeź­dzi w kaskach– mówi Joanna Skrzy­dlew­ska. – Przez dzieci chcę dotrzeć do rodzi­ców i prze­ko­nać ich by kupo­wali kaski dla swo­ich pociech, ale także dla siebie.

Z tych samych badań TNS Pen­tor wynika, że tylko 17 proc. rodzi­ców roz­ma­wia ze swo­imi dziećmi na temat bez­pie­czeń­stwa na dro­gach, a ponad trzy czwarte bada­nych uważa, że takie lek­cje powinny się odby­wać w szko­łach. A z poli­cyj­nych sta­ty­styk wynika, że naj­bar­dziej zagro­żeni są naj­młodsi rowe­rzy­ści w wieku 7 – 14 lat, w ubie­głym roku byli uczest­ni­kami i ofia­rami 25 proc. wypadków.

- W Pol­sce nie ma usta­wo­wego obo­wiązku jazdy w kaskach na rowe­rze, a powi­nien, zwłasz­cza, że pra­wie 80 pro­cent doro­słych Pola­ków dekla­ruje, że zaak­cep­to­wa­łoby ten nakaz – dodaje poseł Skrzy­dlew­ska. – Skoro można było wpro­wa­dzić taki obo­wią­zek na sto­kach nar­ciar­skich, to można i dla rowe­rzy­stów. Dla­tego napi­szę prośbę do par­la­men­ta­rzy­stów z Łodzi i regionu, by zajęli się tą sprawą w Sejmie.

W innych kra­jach Europy są już regu­la­cje prawne naka­zu­jące jazdę na rowe­rach w kaskach. W Cze­chach i na Litwie kaski są obo­wiąz­kowe do 18 roku życia, w Chor­wa­cji i Esto­nii – do 16 lat, w Sło­we­nii do 14, na Węgrzech, w Austrii i na Łotwie – do 12 lat. Joanna Skrzy­dlew­ska chce by w Pol­sce obo­wią­zy­wał nakaz jazdy w kaskach dla dzieci do 15 roku życia.

- Taki sam obo­wią­zek mają już nar­cia­rze - dodaje poseł Skrzydlewska.

Jutro kaski tra­fią do uczniów ze szkół w Zgie­rzu. O godz. 10 jest spo­tka­nie z uczniami SP nr 4 przy ul. Łódz­kiej, o godz. 11.30 w SP nr 11 przy ul. Dubois, a o godz. 13 w SP nr 3 przy ul. Szczawińskiej.

Łącz­nie poseł Skrzy­dlew­ska rozda 300 kasków w 25 szko­łach pod­sta­wo­wych regionu.

Łódź 26 kwiet­nia 2012 r.

 

.

Scroll To Top