Home / Galerie zdjęć / Działalność Społeczna / Jedź z głową w kasku” w Ozorkowie. Zdjęcia

Jedź z głową w kasku” w Ozorkowie. Zdjęcia

Do akcji „Jedź z głową w kasku”, orga­ni­zo­wa­nej przez poseł Joannę Skrzy­dlew­ską wspól­nie z Komendą Woje­wódzką Poli­cji w Łodzi, w pią­tek 14 czerwca dołą­czyli do niej ucznio­wie ze Szkół Pod­sta­wo­wych nr 4 i nr 5 w Ozor­ko­wie. Dzię­ku­jemy kolej­nym szko­łom za tro­skę o swych wychowanków!

Prze­czy­taj: Jedziemy z głową w kasku. Dziś byli­śmy w Ozorkowie

17 czerwca 2013

Scroll To Top