Home / Z regionu / Jedź z głową … w kasku” w Pabianicach i Dłutowie

Jedź z głową … w kasku” w Pabianicach i Dłutowie

„Jedź z głową … w kasku” w Pabianicach i Dłutowie

Kolejne szkoły wzięły udział w orga­ni­zo­wa­nej przez Joannę Skrzy­dlew­ską, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, wspól­nie z Komendą Woje­wódzką Poli­cji w Łodzi akcji „Jedź z głową … w kasku”. Dzi­siaj uczest­ni­czyli w niej ucznio­wie ze Szkół Pod­sta­wo­wych nr 8 i 14 w Pabia­ni­cach oraz ze Szkoły Pod­sta­wo­wej w Dłu­to­wie. Pod­czas zajęć pro­wa­dzo­nych przez funk­cjo­na­riu­szy z Wydziału Ruchu Dro­go­wego KW Poli­cji, trze­cio­kla­si­ści mogli spraw­dzić swoją wie­dzę ze zna­jo­mo­ści zna­ków dro­go­wych oraz pod­sta­wo­wych zasad bez­pie­czeń­stwa w ruchu drogowym.

Na zakoń­cze­nie spo­tka­nia otrzy­mali spe­cjal­nie dla nich przy­go­to­wane i ufun­do­wane przez poseł Skrzy­dlew­ską kaski rowe­rowe.

25 marca 2014

Scroll To Top