Home / Z regionu / Jedź z głową … w kasku” w Zgierzu

Jedź z głową … w kasku” w Zgierzu

„Jedź z głową … w kasku” w Zgierzu

Akcja „Jedź z głową … w kasku” orga­ni­zo­wana przez Joannę Skrzy­dlew­ską, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, wspól­nie z Komendą Woje­wódzką Poli­cji w Łodzi, dotarła do Zgie­rza.  Dzi­siaj włą­czyli się do niej trze­cio­kla­si­ści z miej­sco­wych szkół pod­sta­wo­wych nr 12, nr 8 i nr 10.

Wzięli udział w zaję­ciach edu­ka­cyj­nych ze zna­jo­mo­ści zna­ków i prze­pi­sów dro­go­wych, które prze­pro­wa­dzili dla nich poli­cjanci z Wydziału Ruchu Dro­go­wego KW Poli­cji w Łodzi. Na ich zakoń­cze­nie otrzy­mali od poseł Joanny Skrzy­dlew­skiej spe­cjal­nie dla nich przy­go­to­wane kaski rowerowe.

27 marca 2014

Scroll To Top